Velkommen til ejerforeningen

Frøbels Alle 1-7 / Ewaldsensvej 8-12

Nederst på siden (sidst opdateret 24-09-20) - SIDSTE NYT - øverst på siden

Nyheder:

Denne side er beregnet til, at bestyrelsen løbende kan holde beboerne orienteret om status på diverse projekter samt nyhedsformidling i almindelighed.
--------------------
HUSK AT TJEKKE DENNE SIDE JÆVNLIGT - bestyrelsen forsøger at holde siden opdateret "time for time".

Husk også at du kan holde dig opdateret omkring tag- og kælderprojektet under Igangværende projekter!

16.09.20: Hjemmesiden har opført sig mærkeligt siden fredag i sidste uge - mystik med de danske bogstaver æ, ø og å, som nu burde være fikset.
--------------------
16.09.20: Fyringssæsonen nærmer sig med raske skridt.
Inden længe vil kulden gøre sit indtog omkring vores 83 år gamle ejendom - forhåbentlig den sidste fyringssæson inden, at vi får nyt tag!
Har du en ældre, måske lidt rusten radiator, vil det være en god ide at tjekke, om den trænger til udskiftning - inden der skrues op for varmen.

Vi skal undgå vandskader på grund af, at der er sket en pludselig udstrømning af vand fra gamle radiatorer.
Det er derfor en rigtig god ide at holde godt øje med lejlighedens radiatorer, når viceværten fyrer op for varmen igen fredag den 25. september. Der er ophængt skrivelser på opsalgstavlerne, som du også kan læse her ved at klikke her!

OBS! Det er meget vigtigt, især hvis man ikke er hjemme, når der åbnes for radiatorvarmen fredag den 25. september, at man sørger for, at lejlighedens radiatorventiler alle er lukkede!
01.09.20: Opdatering: Bestyrelsens forslag om at ejerne for egen regning og ansvar tillades at udskifte deres hoveddør til fortrappen og/eller bagdør til køkkentrappen med nye sikkerhedsdøre, blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. august 2020 med overvejende flertal. Bestyrelsen vil nu bestræbe sig på hurtigst muligt på at få lavet nogle regler, så den side at projektet kan komme på plads.
Nordisk Gruppen har i den forbindelse accepteret, at tilbuddet, der nu hedder tilbud nr. 6656_GF, udsættes endnu 14 dage. Ny interesserede kan således stadig nå at komme med på det opgraderede tilbud, der kan læses her.
04.08.20: Opdatering: Nordisk Gruppen har efter aftale med bestyrelsen opgraderet deres tilbud til også at gælde både fordør og bagdør og samtidig har de forlænget tilbuddet til den 31. august 2020. Det nye tilbud er omdelt d.d. i beboernes postkasser og kan også læses her!
--------------------
Der er nyt om oprydning i kælderrummene inden de skal tømmes helt. Klik på fanen 'Igangværene projekter' ude til venstre og læs mere.
18.07.20: Opdatering: Som lovet nedenfor kommer her det antal ejere, der har reflekteret på Nordisk Gruppens tilbud senest den 17. juli 2020: i alt 6 ejere ønsker at købe en ny hoveddør.
Bestyrelsen holder møde den 23. juli og tilbuddet fra Nordisk Gruppen er sat på dagsordenen.
24.06.20: Opdatering: Det er aftalt med Nordisk Gruppen, at tilbuddet forlænges til den 17. juli, men at det i stedet skal afleveres i underskrevet stand i formandens postkasse (Ewaldsensvej 8, 2. th.).
Der er hængt ny seddel på opslagstavlerne - kan læses her
Formanden vil så efter den 17. juli offentliggøre det samlede antal ejere, der ønsker ny dør og meddele det her på hjemmesiden.
Hvis interessen er stor nok, vil bestyrelsen undersøge mulighederne for at gå videre med sagen, idet der er tale om en vedligeholdelse, der normalt kun kan varetages af foreningen og igangsættes af bestyrelsen.
21.06.20: Firmaet "Nordisk Gruppen" har for et par dage siden omdelt et tilbud i beboernes postkasser på Frøbels Alle 1-7 / Ewaldsensvej 8-12 der tilbyder, at firmaet kan installere en kombineret miljø-, brand-, lyd- og sikkerhedsdør for kr. 18.529.
NORDISK GRUPPEN lægger op til, at man bare skal acceptere og underskrive tilbuddet og returnere det til firmaet, så vil man inden for 10-12 uger kunne få sin nye dør monteret.
DETTE ER EN MISFORSTÅELSE!
Der er uden tvivl tale om nogle rigtig gode døre og tilbuddet lyder også fristende, men beboerne må IKKE selv udskifte deres hoveddøre til trappeopgangen, idet det alene er bestyrelsen, der i henhold til vedtægterne må igangsætte sådanne initiativer.
Hermed ikke være sagt, at nye døre ikke kan komme på tale, hvis alle ejerne ønsker det, men så vil det være et projekt, der skal køre i ejerforeningens regi. Man kan formentlig også drøfte, om beboerne på hver etage vil kunne få mulighed for selv at udskifte dørene, hvis dørene er ens og har samme farve, men et sådant projekt skal først undersøges nærmere af bestyrelsen og efterfølgende afstemmes efter vedtægterne m.m.
NORDISK GRUPPEN er blevet anmodet om at modificerer deres tilbud, så det bliver afpasset efter ejerforeningens forhold.
10.06.20: Forsamlingsforbuddet blev den 8. juni forlænget til 50 personer og hen over sommeren bliver det formentlig forlænget den 8. juli til 100 personer og den 8. august til 200 personer.

Vi bør derfor nok kunne satse på, at den ordinære generalforsamling bliver afholdt den 27. august 2020 kl. 1900 i lokalerne hos Cobblestone i Valby.

Bestyrelsen finder det ikke rimeligt, at medlemmerne skal vente helt til august med at stifte bekendtskab med årsregnskabet og budget for 2020, så vi har besluttet, at offentliggøre det her på hjemmesiden sammen med bestyrelsens årsberetning, der tillige vil blive suppleret med en mundtlig beretning den 27. august.

Se mere under 'Generalforsamlinger'.
04.06.20: I forbindelse med tagprojektet skal alle kælderrum nedlægges og der skal opføres nye og større kælderrum. Forinden bliver det dog nødvendigt at ryddet op i kældergangene og få fjernet alle ulovligt hensatte private genstande (cykler og barnevogne dog undtaget).

Der henstår p.t. en hel del private genstande i kældergangene i strid med ordensreglerne, hvorfor de respektive ejere af genstandene opfordres til at fjerne dem hurtigst muligt og senest den 18. juni 2020.
Private genstande, der ikke er fjernet efter denne dato, vil blive betragtet som værdiløse og destrueret på foranledning af ejerforeningen. I den forbindelse gøres der opmærksom på ejerforeningens vedtægter § 7, stk. 3: "Bestyrelsen bemyndiges til at lade administrator afkræve et gebyr på mindst kr. 1.000,- hos en ejer eller bebor, der i strid med husordenen og brandsikringsbekendtgørelsen lader private effekter opmagasinere på fællesarealerne, dersom fjernelse af effekterne kræver en handling, som påfører foreningen en unødvendig ekstra udgift".

Hvis man som ejer af nogle af de private genstande ikke umiddelbart har mulighed for at opbevare eller fjerne dem, bedes man kontakte formanden, som kan være behjælpelig med at finde en løsning på problemet.

Der er ophængt skrivelser på opslagstavlerne. Kan læses her! (PDF).
02.06.20: I forbindelse med tagprojektet er vi nu nået så langt, at forberedelserne til nedrivning af kælderrummene så småt er gået i gang. Fra i morgen og et par uger frem vil vores faste elinstallatør, Easy El v/Morten Engelhard og hans personale begynde at flytte el-installationerne i kældergangene, så de gamle kælderrum inden længe kan rives ned og nye større kælderrum kan opføres.
25.05.20: Sommeren er langt om længe over os og det betyder bl.a., at der lukkes ned for fjernvarmen onsdag den 3. juni. Der åbnes igen for varmen omkring 1. oktober - afhængig af vejret.
Hvis man har gamle udtjente radiatorer, vil sommerpausen være en god tid for udskiftning.
12.05.20: Den ordinære generalforsamling er udsat til efter sommerferien - læs mere her!
25.04.20: Så lykkedes det! Frederiksberg Kommune har endelig givet byggetilladelse til tagprojektet. Læs mere under 'Igangværende projekter'.
10.04.20: Genåbning af Danmark 1 - følg Frederiksberg Kommunes tiltag for at åbne op efter påske - klik her!

Frederiksberg Kommunes COVID-19 update, klik her!

06.04.20: Statsminister Mette Frederiksen har her til aften meddelt, at forsamlingsforbuddet er udvidet til den 10. maj 2020. Dette betyder, at den ordinære generalforsamling den 29. april er aflyst og udsat til et endnu ikke fastsat tidspunkt. Når der er en ny dato på plads, vil der således blive udsendt en ny indkaldelse m/dagsorden inden for de i vedtægternes fastsatte frister.
25.03.20: Frederiksberg Kommune har midlertidigt suspenderet parkeringsreglerne, hvilket betyder, at der de kommende uger gælder søndagens p-regler hver dag på Frederiksberg. Det betyder, at bilister fra i dag til foreløbig den 13. april 2020 (2. påskedag) ikke skal betale for at parkere på Frederiksberg. OBS! Ordningen er forlænget frem til den 1. maj 2020.
Det betyder:
1. Ingen betaling for parkering i betalingszonen - ligesom om søndagen
2. De lokale tidsrestriktioner er fortsat gældende
3. Færdselsloven er fortsat gældende
4. Midlertidig skiltning er fortsat gældende.

Læs mere på Frederiksberg Kommunes hjemmeside - klik her!

21.03.20: Vis hensyn, hold afstand! En ny hovedregel i dagens Danmark.
Bestyrelsen opfordrer til, at beboerne fremover og indtil videre undlader at gå i vaskeriet for at reservere vasketider via reservationstavlen således, at det som udgangspunkt kun er de beboere, der har en reserveret vasketid, der opholder sig i vaskeriet i den aktuelle tid.
Reservation af vasketider kan jo foretages med Vision Web app'en, der kan installeres på pc/computer, tablet/ipad og smartphone/Iphone.
Du kan læse mere om Vision Wbb app'en på Electrolux Professionals hjemmeside ved at klikke her!
Vores vaskeri hedder DB0280-EFFrobelsAlle.
Man opfordres til, når man er i vaskeriet, at bruge engangshandsker, gøre rent efter sig, når man er færdige med at vaske - evt. også ved at afspritte reservationstavlen og maskinernes berøringsflader m.m. fx. med en spritserviet. Tak.
18.03.20: Vi oplever i disse coronavirus-dage, at flere af vores beboere af forskellige grunde opholder sig hjemme.
De fleste lytter uden tvivl til myndighedernes gode råd om, hvordan vi skal optræde, når vi færdes ude, men der skal alligevel herfra lyde en lille gentagelse af nogle af de gode råd, som især gælder os som beboere, når vi færdes på trappeopgange, i kældergangene, i vaskeriet og andre steder på vores fællesområder.
Vis hensyn, hold afstand over det hele, specielet på trappeopgangene og i vaskeriet. Tak!

17.03.20: Vandrøret bliver udskiftet på torsdag den 19. marts, hvorfor der lukkes for vandet - BÅDE DET KOLDE OG DET VARME BRUGSVAND en stor del af dagen - dvs. mellem ca. kl. 0700 og ca. kl. 1600.
16.03.20: OBS! Utæt vandrør til koldt drikkevand: Der er desværre sket det, at det store vandrør, der via stikledning løber i fortovet ud for Frøbels Alle 1 og forsyner ejendommen med koldt brugsvand, er blevet utæt i fyrkælderen og skal udskiftes snarest.
Det er derfor, at der i sidste uge blev foretaget en dyb udgravning ved cykelstativet ud for Frøbels Alle 1.
Udskiftningen kommer formentlig til at ske i denne uge - torsdag eller fredag, men den eksakte dag kendes ikke endnu og skal lige afklares med blikkenslageren og entreprenøren.

Når dagen kendes, vil der blive hængt sedler op på opslagstavlerne på hovedtrapperne, ligesom siden her vil bliver ajourført.

Der vil i flere timer ikke kunne tappes koldt drikkevand (brugsvand), mens udskiftningen af vandrøret står på, ligesom vaskemaskiner o.l. ikke vil kunne bruges. Der vil ikke blive lukket for det varme brugsvand - rettelse: DER BLIVER LUKKET FOR ALT VAND, mens reparationen står på.
Vi beklager ulejligheden og anbefaler, at man "hamstrer" et par spande vand fra morgenstunden til kaffemaskinen, toilettet m.m.
13.03.20: Frederiksberg Kommune har i nyhedsbrev bl.a. meddelt følgende:

Vi henter kun restaffald, madaffald og glas de næste 14 dage.

Fra i dag til og med den 27. marts henter vi kun restaffald, madaffald og glas. Alle andre ordninger holder pause for at begrænse smitte af corona-virus.

Samtidig har vi ændret tømmetider, så skraldebilerne kører klokken 4.45 og er ved ejendommene fra klokken ca. 5.00. På den måde kan vi sende skraldebilerne afsted med 15 minutters mellemrum og mindske kontakten mellem skraldemændene.
Glas bliver hentet som normalt.

Vi håber på jeres forståelse i denne svære situation. Vi opfordrer til at man bevarer roen og holder sig orienteret hos myndighederne. Vi anbefaler alle at aflevere så lidt affald som muligt, og holde så meget som muligt i hjemmene indtil videre.
12.03.20: Det officielle Danmark er mere eller mindre lukket ned på grund af Coronavirusset (COVID-19) og der er ingen der ved, hvor længe denne tilstand vil vare.

Vi skal i vores ejerforening nok indstille os på, at myndighedsansøgningen til vores tagprojekt, der nu har ligget til behandling i flere måneder hos Frederiksberg Kommune, kommer til at ligge nogle ekstra måneder endnu.

Spørgsmålet er også, om den forestående ordinære generalforsamling, som bestyrelsen har planlagt til den 29. april 2020, vil blive forbudt og udsat som følge af den almene forebyggelse af smittefaren.

Vores administrator, Cobblestone A/S, har været på forkant med udviklingen og vurderet problematikken omkring deres mange ejer- og andelsforeningers forestående generalforsamlinger. Klik her og gå videre til Cobblestones hjemmeside.

Den daglige drift af ejendommen bliver forhåbentig ikke berørt særligt meget af situationen. Frederiksberg Forsyning vil helt sikkert gøre alt for at beskytte de nødvendige vand- gas- og varmeforsyninger m.m. og Frederiksberg Kommune bibeholder forhåbentlig et fornuftigt niveau med hensyn til fjernelse af affald m.m.!

Klik her og følg med i Frederiksberg Kommunes diverse tiltag i denne svære situation.
OBS!! - 25.12.19 kl. 1030: Frederiksberg Forsyning oplyser på deres hjemmeside, at der er udfald i fjernvarmeforsyningen i området omkring Malthe Bruuns Vej og altså også Frøbels Alle. Følg udviklingen på Frederiksberg Forsynings hjemmeside, klik her.
Kl. 1140: varmen er tilbage på Frøbels Alle :-)
03.12.19: Krüger Aquacare lukker igen kortvarigt for det varme brugsvand i hele ejendommen - denne gang mandag den 9. december i tidsrummet mellem ca. kl. 0715 og ca. kl. 1030 - idet der skal foretages nogle nødvendige justeringer på anlægget.
Der vil ikke blive lukket for det kolde vand.
Husk at holde varmtvandshanerne lukkede, så vi undgår vandskader, når der igen åbnes for vandet.
27.11.19 kl. 1900: Fredriksberg Forsyning meddeler, at "Der er svigt i fjernvarmeforsyningen på Frederiksberg og i Københavnsområdet. Vi arbejder på at genetablere forsyningen hurtigst muligt, forhåbentligt inden kl 20:00". Følg med hos Frederiksberg Forsyning, klik her!
- kl. 1955 - varmen er tilbage på Frøbels Alle og Ewaldsensvej :-)
31.10.19: Krüger Aquacare lukker kortvarigt for det varme brugsvand i hele ejendommen fredag den 8. november 2019 i tidsrummet mellem ca. kl. 0715 til ca. kl. 1345.

Husk at holde varmtvandshanerne lukkede, så vi undgår vandskader, når der igen åbnes for vandet.
Der vil ikke blive lukket for det kolde vand.
Årsag til lukningen: den årlige rensning/afkalkning af den 4000 liter store varmtvandsbeholder i fyrkælderen.
12.10.19: Nyt om tagprojektet - læse nærmere under "Igangværende projekter" - klik her!
09.09.19: Efteråret står for døren og det gør fyringssæsonen også.
Inden længe vil kulden gøre sit indtog omkring vores 82 år gamle ejendom.
Vær derfor på forkant og forbered dig allerede nu på, at der inden længe igen skal åbnes for varmen til radiatorerne.
Har du en ældre, måske lidt rusten radiator, vil det være en god ide at tjekke, om den trænger til udskiftning - inden der skrues op for varmen.

Vi har de senere år haft mange vandskader på grund af, at der er sket en pludselig udstrømning af vand fra gamle radiatorer.
Dette har belastet vores bygningsforsikring så meget, at Alm. Brand holder øje med os - læs = vi er grundet en belastende skadeshistorik blevet en dårlig kunde og kan ikke tåle flere store vandskader foreløbig.

Det er derfor en rigtig god ide at holde godt øje med lejlighedens radiatorer, når viceværten fyrer op for varmen igen fredag den 23. september.
Der bliver ophængt skrivelser på opsalgstavlerne i morgen den 10. september - læs her!

OBS! Det er meget vigtigt, især hvis man ikke er hjemme, når der åbnes for radiatorvarmen mandag den 23. september, at man sørger for, at lejlighedens radiatorventiler alle er lukkede!
03.09.19: Hjemmesiden og ejerforeningens e-mail-adresser har været nede siden i tirsdags, men er oppe igen her til morgen. Nedbruddet skyldes manglende betaling til DK-HOSTMASTER!
21.08.19: HAVEFEST!
Haveudvalget og bestyrelsen inviterer beboerne (både lejere og ejere) til havefest i gården lørdag den 7. september 2019 i tidsrummet kl. 15-20 (hvis det ellers holder tørvejr).
Der vil være grillpølser med tilbehør og kold kartoffelsalat samt drikke til børn og voksne. Det eneste du/I skal medbringe er tallerken, bestik og glas til dig/jer selv, resten sørger vi for.
Vi håber at se så mange som muligt til en hyggelig eftermiddag i vores dejlige have!

Der er hængt invitation og tilmeldingslister på alle opslagstavler.

OBS! Tilmeldingsfrist er fredag den 6. september kl. 1800.
03.08.19: Bestyrelsen ved Casper Aagaard har pr. 1. august igangsat "operation cykeloprydning", idet der igen henstår rigtig mange tilsyneladende herreløse cykler på ejendommens område. Sidste oprydning var i 2016.
Operationen vil løbe frem til den 1. september. Du kan læse mere om "operation cykeloprydning" her og på opslagstavlerne.
23.07.19: Hvad er der sket siden den ordinære generalforsamling den 29. april?
Hvis vi tager de fremsatte forslag først:
Forslag A: Det har været vanskeligt at finde en lampe der ligner de eksisterende 2 lamper. Bestyrelsen har dog fundet en lampe, der kan bruges i stedet, men det betyder, at alle 6 lamper skal udskiftes, hvis de alle skal være ens. Vi undersøger i øjeblikket, om prisniveauet kan holde.
Forslag B: Vores faste el-installatør har haft vanskeligt ved at skaffe de ønskede el-udtag, der er med låseklap. Det viser sig, at der på dette område er kommet ny importør, der åbenbart har svært ved at skaffe dem hjem fra østen, hvor de bliver produceret.
Forslag C:
Bestyrelsen arbejder på at tilpasse vores egne vedtægter og husorden til fremtidens behov og håber at kunne overgive opgaven til vores advokat i september måned.
Forslag D: Ændring af reglerne for brug af vaskeriet er indført i husordenen, der kan læses her på hjemmesiden.

Udskiftning af vandmålere og varmefordelingsmålere: Brunata meddelte medio maj måned, at de desværre havde fundet ud af, at 49 af de koldvandmålere, der er leveret og monteret i vores ejendom, er med en forkert sender på. Dette betød, at Brunata ikke kunne se målerne udefra, og derfor var nød til at skifte dem.
Status: Alle vandmålere og varmefordelingsmålere (bortset fra i én lejlighed) er nu skiftet.
Bestyrelsen skal i den forbindelse opfordre beboerne til jævnligt at tjekke, at stophanerne til både koldt og varmt vand i køkken og på badeværelse kan lukkes uden besvær og er funktionsduelige. I den forbindelse skal det nævnes, at vedligeholdelse af disse stophaner påhviler den enkelte beboer.

Bestyrelsen har forhandlet rådgiveraftalen på plads med Plan 1 v/arkitekt Henrik Suhr, hvilket skete medio maj måned med stor hjælp af advokat Sebastian Lindemark Bruun fra advokatfirmaet Molt Wengel. Det bliver arkitekt Henrik Suhr og projektleder og arkitekt Nina Schmidt, der skal stå for hele rådgiverprocessen inkl. forhandlinger med myndighederne, indhentelse af tilbud m.v.
Der har således allerede været afholdt et forhåndsdialogmøde med Frederiksberg Kommune for ligesom at få enighed om de forskellige bygningskrav - bl.a. med hensyn til brandmæssig sikkerhedsniveau, pulterrum, mulighed for kviste og tagterrasser m.v.
Således har sagsbehandleren fra Frederiksberg Kommune oplyst, at "mod gadeside skal man gøre sig umage med at det samlede billede fortsat er harmonisk og eventuelle tagterrasser er veltilpassede til bygningen, herunder også søge for at nye dørpartier er tilpasset eksisterende vinduespartier/bygningsudtryk".

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få en aftale om byggeadministrationen på plads med vores administrator og vi er også her nødt til at søge hjælp hos en ekstern advokat.
24.05.19: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 29. april 2019 er nu lagt på hjemmesiden - klik ude til venstre på menuen 'Referater'.
--------------------
Samtidig kan det meddeles, at tagprojektet er endelig på plads - både med hensyn til udskiftning af taget og med hensyn til salg af loftsrummet til 4. sals ejerne. Klik ude til venstre på menuen 'Igangværende projekter'.
16.01.19: Der var stor opbakning til bestyrelsens forslag her til aften på den ekstraordinære generalforsamling og afstemningen blev ret overbevisende.
Da optælling af stemmer var afsluttet, kunne dirigenten, advokat Finn Träff, meddele, at der var 50 stemmer for forslaget og 12 stemmer imod. Der var efter fordelingstal 513 stemmer for forslaget og 121 stemmer imod.
Det er glædeligt, at så mange af ejerforeningens medlemmer involverede sig i afstemningsprocessen (62 ud af 70) og det viser også, at der er stor opbakning til tagprojektet og bestyrelsens arbejde. Tak for det.

Processen med tagprojektet startede egentlig på den ordinære generalforsamling den 28. april 2009, hvor daværende bestyrelse ikke kunne få flertal for deres yderst fornuftige forslag om bl.a. knopskydning, men måtte "nøjes" med en understrygning af taget m.m. til ialt kr. 700.000.

Der forestår nu en masse papirarbejde, som vores administrator vil tage sig af og inden alt for længe, skal vi gerne have en afklaring af, om interessen for at købe loftsrummet giver basis for at gå vider med knopskydningen.

14.01.19: Vores administrator har meddelt, at der desværre er sket en fejl i de tidligere fremsendte vand- og varmeregnskaber, hvilket har betydet, at der er medtaget for høje udgifter i de enkelte opgørelser.
Der vil blive udarbejdet nye opgørelser, der vil blive udsendt snarest muligt.
Reguleringen vil ske i forbindelse med opkrævningen af fællesbidrag den 1/4-2019.
Hvis man har spørgsmål i den anledning, er man meget velkommen til at kontakte vores administrator på følgende e-mail: plp@cobblestone.dk
29.12.18: Juletræer er restaffald i januar.
Juletræer bliver hentet som restaffald i hele januar måned. Skraldemanden tager juletræerne med, når der er plads i hans bil. Vær opmærksom på, at dit juletræ kan stå en hel måned, før der er plads i bilen.

Sådan får vi hentet juletræer:
• Skær træerne over, hvis de er højere end 2 meter. Træfoden må gerne blive på (men julepynt og stjerne skal selvfølgelig tages af).
• Stil træerne frem til skraldemanden, men lad være med at stille dem foran affaldsbeholderne, så han ikke kan tømme dem.

Hvis I ikke kan vente, så kan I selv aflevere juletræer på Bispeengen Genbrugsstation, Bispeengen 35, 2000 Frederiksberg. Genbrugsstationen er åben på hverdage 10-18, i weekenden fra 10-17, men lukket den 31. december og 1. januar.
22.12.18: Der udsendes i disse dage indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 16. januar 2019 - se (ude til venstre) under fanen 'Generalforsamlinger'.

16.12.18: Det er desværre endnu engang nødvendigt at gøre opmærksom på, at ejendommens fællesarealer ifølge husordenen og brandsikringsbekendtgørelsen ikke må benyttes til opmagasinering af private ejendele.
Hovedtrapperne, køkkentrapperne og reposerne skal holdes ryddelige. De må ikke anvendes til henstilling af cykler og barnevogne eller til oplagring af varer og affald, der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.
Man bedes derfor straks fjerne sine private effekter! Sko, legetøj og køkkenkurve til madaffald er også private effekter.
--------------------
Det er desværre også nødvendigt at gøre opmærksom på ejerforeningens rygepolitik, der bl.a. forbyder rygning på trappeopgangene og at smide skodderne på fællesarealerne.
Det burde ikke være nødvendigt at nævne, at det heller ikke er tilladt at smide cigaretskodder ud af vinduerne og ned i gården.
Den seneste tids miljødebat har haft særlig fokus på det globale plastikproblem og herhjemme har det vist sig, at cigaretfiltre er en af de helt store miljøsyndere. Cigaretfiltre er lavet af plastik og forgår aldrig! Lad derfor venligst være med at smide dem i kloakkerne.
--------------------
Tak for din forståelse.
--------------------

Sluttelig ønskes alle beboerne en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

29.11.18/30.11.18: Den ekstraordinære generalforsamling her til aften resulterede i, at bestyrelsens forslag a) blev vedtaget af de fremmødte med 2/3 flertal efter stemmeantal og fordelingstal. Forslag c) blev enstemmigt vedtaget.

Vi skal nu ud i endnu en ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.
14.11.18: Der er i dag med posten udsendt indkaldelse og dagsorden m.m. til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 29. november 2018 kl. 1900. Se indkaldelse m.m. her.

20.10.18: Krüger Aquacare lukker kortvarigt for det varme brugsvand i hele ejendommen torsdag den 1. november i tidsrummet mellem ca. kl. 0715 til ca. kl. 1345.
Husk at holde varmtvandshanerne lukkede, så vi undgår vandskader, når der åbnes for vandet.
Der vil muligvis også blive lukket for det kolde vand i kort tid i løbet af formiddagen.
Årsag til lukningen: den årlige rensning/afkalkning af den 4000 liter store varmtvandsbeholder og centralvarmeveksleren i fyrkælderen, samt udskiftning af nogle defekte stopventiler.

Der aflejres årligt meget kalk i den 4000 liter store varmtvandsbeholder - se resultatet for før og efter rensning: klik her!
Det skal lige nævnes, at varmtvandsbeholderen er så stor, at en voksen mand kan stå oprejst i den!
27.09.18: Der blev udsendt en opdatering til applikationen Electrolux Vision Mobile til Android i går. Der er dog en fejl i app'en der gør, at man får en fejlmeddelelse om, at app'en desværre er stoppet og længere kommer man ikke. Formanden har været i kontakt med Electrolux, der har meddelt, at der er en ny opdatering på vej.
OBS! Electrolux har været hurtig med en rettelse og app'en virker igen.
23.09.18: Status på udlevering af nøglebrikker til login på informationstavlen i vaskeriet.
Der er til dato udleveret 38 vaskebrikker. Der mangler derfor at blive udleveret 32 brikker, selv om der jo skal bruges nøglebrik i forbindelse med brug af tørretumbleren.
Noget kan tyde på, at der er rigtig mange beboere, der har vaskemaskine i lejligheden.
Det er ikke for sent at få udleveret sin nøglebrik. Send en mail til formanden og aftal tidspunkt for udlevering af brik og demonstration af reservationstavlens funktioner.
Formandens telefonnummer kan ses under fanen "Bestyrelsen".
31.08.18: OBS! Det er meget vigtigt, især hvis man ikke er hjemme, når der åbnes for radiatorvarmen
fredag den 14. september
, at man sørger for, at lejlighedens radiatorventiler alle er lukkede!

Man lukker for varmen ved at dreje håndtaget 'højre om med urets retning'.

26.08.18:: Oven på den varmeste sommer i mands minde er det nu blevet "hverdag igen" og inden længe vil kulden gøre sit indtog i lille Danmark og på Frederiksberg.
Vær derfor på forkant og forbered dig allerede nu på, at der inden længe igen skal åbnes for varmen til radiatorerne.

Har du en ældre, måske lidt rusten radiator, vil det være en god ide at tjekke, om den trænger til udskiftning - inden der skrues op for varmen.
Vi har de senere år desværre haft vandskader på grund af, at der er sket en pludselig udstrømning af vand fra gamle radiatorer.

Hvis man ikke opdager utætheden straks, kan det få fatale følger både i ens egen lejlighed og hos underboerne.
Skader som følge af pludselig udstrømning af vand vil som regel være dækket af bygningsforsikringen, hvorimod skader som følge af udsivning af vand fra en radiator ikke dækkes.

Det er derfor en rigtig god ide at holde godt øje med lejlighedens radiatorer, når viceværten fyrer op for varmen igen fredag den 14. september.

Der er ophængt skrivelser på opsalgstavlerne - læs her!
25.08.18: Der er i forbindelse med udskiftningen af vandmålerne efterfølgende konstateret, at nogle blandingsbatterier med fast rørforbindelse til fx stopventilerne er blevet utætte omkring omløberne.

Pilen viser, hvor vandet kan pible ud af omløberen!
Beboerne bedes derfor tjekke og om muligt efterspænde omløberne på blandingsbatterierne både på badeværelset og i køkkenet. Husk at holde kontra, når omløberne efterspændes!
Selv om der blot siver lidt vand ud via omløberne, bliver det over en nat til flere liter vand med risiko for vandskade hos beboeren selv og underboen.
--------------------
--------------------
Electrolux har langt om længe oprettet vores vaskeri på www.payperwash.dk - vi hedder: EF Frøbel/Ewald. Man logger via sin computer eller tablet ind på vaskeriet ved hjælp af Navn og Kode fra den skrivelse, som man fik udleveret i fyrkælderen sammen med nøglebrikken, men alle funktioner er endnu ikke oppe at køre hér.

Desværre er det ikke muligt uden krumspring at downloade 'Electrolux Vision Mobile'-app'en til Android fra Goggle Play, idet installationen forhindres af teksten: "Dette er ikke tilgængeligt i dit land"! Jeg fandt dog ud af, at hvis man under "Indstillinger/Sprog og input" (min mobiltelefon er en Sony) ændrer sproget midlertidigt til Svensk, kan app'en downloades uden problem og installeres, som beskrevet i det udleverede brev.

Med hensyn til betaling, har vi fået oplyst, at systemet vil registrere, når man benytter en vaskemaskine og/eller tørretumbleren og det samlede forbrug vil blive indberettet til vores administrator, der trækker det samlede "vaskeribeløb" via "fællesudgifterne".
21.08.18: Som nævnt nedenfor den 12.08.18 har BRUNATA udsendt adviserinsbrev til beboerne om den forestående udskiftning af alle vandmålere og varmefordelingsmålere. Adviseringsbrevet indeholder bl.a. oplysninger om, hvornår BRUNATA skal ind i de forskellige lejligheder - dato og tidspunkt.

BRUNATA er nu i fuld gang med opgaven på 2. dagen og desværre har der været flere lejligheder, hvor beboerne ikke har været hjemme eller sørget for at overdrage nøgle til andre.

Det er vigtigt, at alle vandmålere og varmefordelingsmålere udskiftes i alle lejligheder og derfor bedes man, hvis man ikke har været hjemme, kontakte servicetekniker Leif på tlf. 5060 9744 og lave en aftale.

Servicetekniker Leif har oplyst, at stort set alle omløberne til vandmålerne er meget irret og der skal derfor det store værktøj frem for at løsne dem. Man kan hjælpe håndværkerne ved fx at vikle stykker med køkkenrulle vædet med eddike omring de omløbere, der vender ind mod vandmåleren. Eddiken vil, hvis det sidder der længe nok, trænge ind og løsne, hvor omløberne er irrede.

Opmærksomheden henledes på, at beboerne/"Enhver lejlighedsejer er pligtig at give de af administrator anviste håndværkere adgang til sin E.L., når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer m.v. eller ombygninger" i henhold til vedtægternes § 3, stk. 3a.
20.08.18: Der bliver som nævnt nedenfor udlevering af nøglebrik m.m. i fyrkældren tirsdag fra kl. 1630. Hvis tidspunktet ikke paser dig - slå på tråden til formanden tirsdag samt onsdag og torsdag: formanden. Over halvdelen af beboerne har endnu ikke fået udleveret den nye nøglebrik og web-brev.
17.08.18: Trods opslag på opslagstavlerne og her på hjemmesiden går det lidt trægt med udlevering af nøglebrikker og 'web-brev'.
Der er udlevering i dag fredag indtil kl. 1900 i fyrkældren, der er beliggende i kælderskakten i hjørnet ved de runde affaldsbeholdere/indgangen til kældergangen til vaskeriet, samt samme sted i morgen lørdag kl. 08-09. Herefter vil der først blive udlevering mandag aften efter telefonisk aftale med formanden. Der vil også blive udlevering tirsdag efter kl. 1630. Husk at medbringe den gamle vaskerilås og nøgle/r.
16.08.18: Materialet fra beboermødet er nu lagt på hjemmesiden under: Tagprojekt - dokumenter - klik her!
15.08.18: Det er lige blevet oplyst, at vaskeriet kan bruges fra nu af, men kun via reservations- og informationsskærmen i vaskekælderen, der kræver login med nøglebrik. Reservation af vasketider med mobil-app'en bliver formentlig først muligt i starten af næste uge. Teknikeren har oplyst, at systemet vil være helt klar, nå brugerne efter login kan se deres saldo.
13.08.18: Den nye tørretumbler er nu ankommet og anbragt i kældergangen under Ewaldsensvej 8. Den er for stor til at blive fragtet helt ind i vaskeriet og vil tirsdag bliv adskilt, så den kan placeres i vaskeriet.

Folkene fra Electrolux og MICALI-EL vil i løbet af de næste par dage nedtage den gamle tørretumbler, opsætte den nye tørretumbler, montere en informationstavle/skærm på væggen, samt implementere både tørretumbler og de 2 vaskemaskiner til elektronisk betaling via Internettet. Centrifugen vil fortsat kunne bruges uden beregning.

Beboerne vil i løbet af torsdag og fredag mod kvittering få mulighed for at få udleveret et 'web-brev' med adresse-kode og pinkode, en 'app-instruktion' samt en brik, der skal bruges til at logge på informationstavle/skærm. Man bedes i den forbindelse aflevere den gamle vaskerilås og tilhørende nøgler. Der bliver udlevering i vaskekælderen onsdag indtil kl. 1500 og torsdag og fredag formiddag fra kl. 12. Hvis ingen er at træffe i anførte tidsrum, kan man ringe til formanden.

Du kan her læse et eksempel på 'web-brevet' og 'app-instruktionen' - klik her!

Når man har installeret app'en fra Electrolux Vision Mobile, vil man med ovennævnte adresse-kode og pinkode kunne logge på vores vaskeri og reservere vasketider uden at skulle bevæge sig ned i vaskeriet. Denne funktion bliver forhåbentlig tilgængelig fra torsdag! (rettelse: bliver tidligst mandag i næste uge).

Bestyrelsen skal beklage den sene information omkring vaskeriet, men vi har først modtaget materialet i dag.
12.08.18: Opmærksomheden henledes på, at BRUNATA med posten har udsendt adviseringsbrev til beboerne angående dato og tid for udskiftning af vandmålere og varmereguleringsmålere i respektive lejligheder.

Det er meget vigtigt, at der er nem og uhindret adgang til alle radiatorer og vandinstallationer.
Hvis man er i tvivl om adgangen til vandinstallationerne, hvis fx vandmålerne er anbragt over forsinket loft eller er bygget ind i væg og gemt af vejen, bedes man kontakte Brunatas servicetekniker Leif på tlf. 5060 9744.
10.08.18: Tilmeldingsfristen til beboermødet er forlænget til søndag den 12. august kl. 1800.
08.08.18: Dagsorden for "beboermødet" den 15. august samt folder "Boligudvidelser EF Frøbels Alle 1-7 og Ewaldsensvej 8-12" er i dag udsendt med posten.
Læs dagsordenen og folder nu - klik her!

OBS! Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at der desværre ikke er kommet så mange tilmeldinger til beboermødet endnu og vi har derfor besluttet, at lejligheder med flere ejere gerne må fremmøde med 2 personer, hvilket naturligvis også er gældende for de andre ejere.

Har du allerede tilmeldt dig, og skulle du ønske at en person yderligere fra din lejlighed deltager i beboermødet, bedes dette også meddelt på e-mailen: bestyrelsen@froebelewaldsen.dk
06.08.18: Lige en påmindelse om, at beboermødet den 15. august kl. 1700 hos Cobblestone kræver tilmelding!
I skrivende stund med 4 dage tilbage inden tilmeldingsfristen udløber, er der kun indløbet 10 tilmeldinger!
Se indbydelsen her!
05.08.18 Vaskeriet vil være lukket tirsdag den 14.- og onsdag den 15. august 2018 (uge 33) grundet opsættelse og installering af ny tørretumbler samt overgang til elektronisk betalingssystem. Tørretumbleren leveres mandag den 13. august og der tages forbehold for eventuelle mindre gener, som dette vil medføre for brugen af vaskeriet.
Det forventes, at vaskeriet vil være i drift igen torsdag den 16. august.
Der vil blive udsendt vejledning til beboerne med posten om det nye betalingssystem, ligesom vejledningen vil blive opsat i vaskeriet og her på hjemmsiden.
03.08.18: Nyt fra Frederiksberg Kommune:
Frederiksberg Kommune skifter den gamle kunstgræsbelægning ud på Lindevangskolen.
Der udlægges en ny kunstgræsbelægning der tilgodeser den både uorganiseret- og organiseret brug af banen. Den nye bane bliver med infill af sand og ikke gummi. Der foretages i forbindelse med udskiftning også ny opstrengning af bane samt renovering af springbane og grav. Læs mere om hvornår udskiftningen går igang m.m. klik her!
02.08.18: Metalskab til farligt affald.
Vi har nu fået et metalskab til farligt affald på affaldscontainerpladsen. Beboerne kan fremover henstille farligt affald foran metalskabet og så vil viceværten eller formanden sørge for, at det bliver låst inde i skabet.
Det er vigtigt, at man sørger for, at der er låg på alle former for malerbøtter og flasker, så ingen kommer til skade.

Farligt affald er: maling, spraymaling, imprægnering, lightergas, hårlak, deodorant i spraydåser, neglelak, træolie, lak, træbeskyttelse, trælim, kemikalier, ukrudtsmidler, afkalknings- og pudsemidler, spildolie, benzin, diesel, kviksølvstermometer og lyspære af alle slags, samt store batterier og akkumulatorer.

Tomme malerbøtter af plast er restaffald. Plastflasker kun mærket med X eller! er hård plast.

Sorteringsskilte for farligt affald på dansk klik her!

Read sorting guide in English - hazardous waste click here!

31.07.18: Ejerforeningen får pr. 1. august 2018 ny vicevært. Det bliver Glad Ejendomsservice Aps., der overtager det daglige tilsyn med ejendommen. Læse mere her: ny vicevært pr. 1. august 2018.
30.07.18: Det blev på den ordinære generalforsamling den 25. april 2018 vedtaget at udskifte alle varmefordelingsmålere til radiatorerne samt alle vandmålerne til koldt og varmt brugsvand på badeværelserne og i køkkenerne.

De nye målere er alle beregnet til fjernaflæsning, hvilket betyder, at beboerne fremover ikke behøver at være hjemme, når der foretages aflæsning. Det er altså slut med manuel aflæsning.

Ista/Clorius er i disse dage i færd med at aflæse de gamle målere for at afslutte varmeregnskabet for 2017-18 og Brunata, der i fremtiden skal styre ejerforeningens varmeregnskab og aflæsning af alle målerne, udsender i dissse dage adviseringsskrivelser til beboerne vedrørende montering af de nye varmefordelingsmålere og nye vandmålere.

Det er vigtigt, at Brunata får adgang til lejlighederne, når montørerne dukker op på de annoncerede tidspunkter!
Har man spørgsmål til monteringen, kan man kontakte Brunatas servicetekniker på tlf. 5060 9744.
25.07.18: Som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. april 2018 overtager Cobblestone A/S pr. 1. august 2018 administrationen af ejendommen fra B&T Administrationen, der har varetaget funktionen i over 30 år.
Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til B&T Administrationen v/ advokat Uffe Bierfelt og chefadministrator Lisbeth Bayer for det gode samarbejde gennem årene.
Der er en velkomstskrivelse fra Cobblestone på vej ud til ejerne med posten. Skrivelsen kan læses her!
14.07.18: Der bliver i løbet af uge 29 udsendt invitationer til beboermøde om tagprojektet m.m.
Læs mere under Igangværende projekter.
--------------------
I forbindelse med, at kælderarealerne blev skybrudssikret i 2015, blev toilettet i kælderen under Frøbels Alle alene godkendt som et "håndværkertoilet" af Frederiksberg Kommune, hvilket jo begrænser brugen en hel del.
Der har i mange år ikke været tilknyttet rengøring af toilettet, hvilket naturligt er faldet ind under en af bestyrelsens mange frivillige pligter, men netop i år har brugen (læs: misbrugen) af toilettet været så markant, at døren til toilettet nu er blevet forsynet med en lås og indtil videre alene forbeholdet viceværten og håndværkere. Nøgle til toilettet kan fremover lånes af formanden efter aftale.
03.06.18: Igen grov tilsidesættelse af husordenen!

Bøtterne er smidt på affaldscontainerpladsen inden for de sidste par dage! Endnu engang bliver man skuffet!

25.05.18: Fyringssæsonen er ovre for denne gang og viceværten har lukket ned for varmen.
Det kan anbefales, at man lukker for alle termostatventiler sommeren over, så de ikke står åbne, når varmesæsonen starter på ny.
Hvis man har en ældre, måske lidt rusten radiator, vil det være en god ide at tjekke, om den trænger til udskiftning og få det gjort i løbet af sommeren - inden der igen skrues op for varmen.
06.05.18: Grov tilsidesættelse af husordenen! De 2 poser til venstre indeholder flere bøtter med malingrester og har henstået på affaldscontainerpladsen siden den 20. marts 2018 påhæftet en skrivelse fra bestyrelsen om, at malingen SKAL fjernes af ejeren.
Bøtterne i den røde indramning er smidt på stedet i ly af natten! Dette er også en grov overtrædelse af husordenen og vel også en grov fornærmelse af ejerforeningen som sådan.
Det er simpelthen ufatteligt, at nogle beboere er så totalt ligeglade og egoistiske omkring den daglige trivsel!
Der er heller ikke tilladt at hensætte fliser, klinker, lysstofrør, spejle, vinduesglas og lignende på pladsen, men det er nogle beboere også totalt immune overfor!
Skal vi virkelig til at opsætte overvågningskameraer?

30.04.18: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 25. april 2018 er netop lagt på hjemmesiden under "Referater". Samtidig er Altanudvalgets PowerPoint præsentation lagt på hjemmesiden under "Igangværende projekter" (til at downloade).
27.04.18: Den ordinære generalforsamling onsdag den 25. april forløb fint og med en god stemning.
Alle poster til bestyrelsen blev besatte og der blev valgt 2 nye suppleanter.
Bestyrelsens forslag blev alle godkendte - dog undtagen forslaget om tørrerumsaffugter, der ikke kunne høste flertal. Flere af de fremmødte ønskede oplysninger om, hvor meget sådan en affugter prismæssigt sluger af strøm, ligesom bestyrelsen ikke kunne oplyse, om affugteren kan styres via det elektroniske betalingssystem, som vaskemaskinerne og tørretumbleren kan.

13.04.18: Årsregnskab, årsbertning og forslag til den ordinære generalforsamling den 25. april 2018 er udsendt med posten i dag. Årsberetning og forslag kan læses her.
27.03.18: Indkaldelse og dagsorden til den ordinære generalforsamling den 25. april 2018 er udsendt med posten - kan læses her.
20.03.18: Så lykkedes det! De nye beholdere til madaffald er dukket op på affaldscontainerpladsen. Vi skal have 3 beholdere, men vi har kun fået 2 beholdere! Den sidste dukker nok op på et tidspunkt.
Startpakkerne er også dukket op på affaldscontainerpladsen, men der mangler desværre et par "pakker", hvilket betyder, at et par i bestyrelen må undevære indtil videre.
Tilbage er der bare at sige, god sorteringslyst!
17.03.18: Gravearbejdet på Frøbels Alle ud for nr. 1, der startede i slutningen af januar 2018 i forbindelse med udskiftning af et defekt fjernvarmerør, har ligget ligget stille meget længe!

Frederiksberg Forsyning hængte i går sedler på gadedørene til Frøbels Alle 1-7 om, at der lukkes for fjernvarmen den 22. marts fra kl. 0800 til kl. 1700.

Der bliver også hængt sedler op på opslagstavlerne på Ewaldsensvej 8-12. Det drejer sig således både om det varme brugsvand og varmen til radiatorerne.

Heldigvis varsler DMI varmegrader i dagtimerne torsdag den 22. marts og fremadrettet en periode uden frost :-)
15.03.18: Så er den nye vaskemaskine installeret og klar til at tage i brug. Betjeningen af den nye vaskemaskiner minder om betjeningen af den tilbageværende vaskemaskine, men det anbefales alligevel at læse den store nye vejledningstavle, der er opsat på væggen bag vaskemaskinerne, inden man starter første vask.
Opmærksom henledes på, at displayet i en periode vil vise, at vasken tager 1 time også selv om vasken måske reelt kun tager ½ time. Dette fordi, at elektronikken først skal registrere de forskellige vaskeprogrammer et par gange før end den korrekte vasketid vises.
Beboerne bedes derfor i begyndelsen vise forståelse overfor hinanden, hvis andres vasketid kommer til at gå ind i ens egen reserverede vasketid.
13.03.18: Madaffaldssorteringsordningen - hverken affaldsbeholdere eller startpakker er nået frem, selv om Frederiksberg Kommune, Affald og Genbrug, via sms har meddelt, at de er afleveret på ejendommen i morges!
De dukker nok op på et tidspunkt!
10.03.18: Lige en reminder om, at det er nu på mandag den 12. marts, at vi skal til at sortere madaffald.
Der er ophængt sedler på opslagstavlerne i opgangene.
09.03.18: Den gamle røde vaskemaskine bliver udskiftet med en ny vaskemaskine i uge 11. Den bliver leveret onsdag den 14. marts og tilsluttet torsdag den 15. marts. VASKERIET VIL DERFOR VÆRE LUKKET TORSDAG DEN 15. MARTS!
Den nye vaskemaskine er af samme mærke som den tilbageværende vaskemaskine og betjeningen bliver stort set den samme.
07.03.18: Alle beboerne i vores ejerforening burde nu have modtaget brev eller e-mail fra Frederiksberg Kommune om den nye madaffaldssorteringsordning. Sammen med brevet skulle man gerne have modtaget en grundig vejledning. Vejledningen kan læses her!
26.02.18 kl. 1920: Østberg VVS har rykket hurtigt ud og klaret problemet. Vandet skulle gerne være ordentligt varmt igen inden for et par timer.
Det var en reguleringsventil til varmtvandsbeholderen, der drillede.
26.02.18 kl. 1838: Der er lige i øjeblikket problemer med det varme brugsvand. Det er kun lunkent. Vagten hos Østberg VVS er tilkaldt.
Varmen i radiatorerne er ikke påvirket.
22.02.18: Det ser ud til, at den kommende sorteringsordning af madaffald for vores ejendoms vedkommende vil starte i uge 11 - muligvis mandag den 12. marts.

Formanden sørger for, at alle beboerne får en startpakke. Startpakkerne vil blive sat på bagtrapperne ud for respektive køkkendøre.

Alle beboerne vil i løbet af marts måned modtage et brev fra Frederiksberg Kommune og en sorterings vejledning.

Der vil komme flere oplysninger her på hjemmesiden og på opslagstavlerne, når tiden nærmer sig.

01.02.18: Frederiksberg Kommune indfører sorteringsordning af madaffald i løbet af foråret.

Bestyrelsen kender ikke det eksakte tidspunkt endnu, men når ordningen starter, får ejendommen 3 stk. 140 liters affaldsbeholdere, der alle vil blive placeret på affaldscontainerpladsen mellem de store containere til pap og papir (ret. 20-03-18/plm).

Formanden vil være kontaktperson i forbindelse med opstarten og sørge for, at alle lejligheder får en startpakke med en køkkenkurv og madaffaldsposer.

Startpakken er en kurv til køkkenet, to ruller poser til madaffald og information om sortering af madaffald. Køkkenkurven kan man stille, hvor man vil - på bordet, i bunden af skabet, eller hvor man nu synes, det er mest praktisk. Poserne slår man en knude på og afleverer i affaldsbeholderen til madaffald i gården på affaldscontainerpladsen. Man får senere information om, hvordan man får nye poser, og hvordan man sorterer madaffaldet rigtigt.

Formanden får direkte besked, inden ordningen for madaffald starter i ejerforeningen.
Beboerne får direkte besked fra Frederiksberg Kommune, når de skal i gang med at sortere madaffald.

Tjek venligst vores hjemmesiden her under "Sidste Nyt" i løbet af foråret, hvor I vil blive informeret nærmere om, hvornår og hvordan startpakkerne vil blive uddelt.
25.01.18: Frederiksberg Forsyning graver i disse dage i asfalten på Frøbels Alle ud for nr. 1. Dette skyldes, at der er gået hul på et fjernvarmerør. Man har i dag lappet hullet og overvejer, om røret skal udskiftes helt, hvilket vil medfører mere gravearbejde. Hold venligst selv øje med udviklingen i sagen. Det kan ikke afvises, at man på et tidspunkt måske kan blive tvunget til at lukke kortvarigt for det varme vand.
23.01.18: Vores ejendom har rundet de 80 år og er ikke superisoleret. Dette mærkes især i de kolde vintermåneder, hvor det er meget vigtigt at lufte rigtigt ud og samtidig holde en tilpas varme i lejligheden. Man skal især være opmærksom på, at ydervægge kan være meget kolde og at der let kan opstå kuldebroer med fare for skimmelsvamp. Det er derfor vigtigt at vide, at vinduerne i køkken, soveværelse og stuen har en smart funktion, der kaldes "natventilation". Klik på linket: natventilation, og læs om, hvordan du stiller vinduet til natventilation.
15.01.18: Siden med "Igangværende projekter" og nyt om tagprojeketet er d.d. opdateret.
03.01.18: Smid ikke det gamle juletræ på affaldscontainerpladsen eller i storskraldsrummet, men aflever det i Lindevangsparken søndag den 7. januar 2018 og se det blive til flis.
Tag børnene og juletræet i hånden til en dag med naturaktiviteter - læs mere: klik her!
02.10.17: Krüger Aquacare lukker kortvarigt for det varme brugsvand i hele ejendommen fredag den 13. oktober i tidsrummet mellem ca. kl. 0715 til ca. kl. 1345.
Husk at holde varmtvandshanerne lukkede, så vi undgår vandskader.
Der vil ikke blive lukket for det kolde vand.
Årsag til lukningen: den årlige rensning/afkalkning af den 4000 liter store varmtvandsbeholder i fyrkælderen.

26.09.17: Husk nu at tjekke alle termostater og radiatorer i lejligheden nu, hvor radiatorvarmen er kommet tilbage.
Der blev åbnet for varmen den 19. september og vi oplevede desværre samme dag, at en radiator lækkede vand og forårsagede vandskade hos underboen.
16.09.17: Vi har for nylig oplevet, at fremmede er trængt ind i gården og har forsøgt at stjæle cykler ved nr. 12. Heldigvis blev de opdaget i tide og tog flugten.
Det er uvist, hvordan de er kommet ind i gården, da det er rimeligt let at forcere plankeværket, men det giver anledning til at indskærpe, at man skal sørge for, at døren i porten skal være lukket og låst. Det samme gør sig gældende med hensyn til dørene til nr. 1.
12.09.17: Vær på forkant med årstiden og forbered dig allerede nu på, at der inden længe igen skal åbnes for varmen til radiatorerne.

Har du en ældre, måske lidt rusten radiator, vil det være en god ide at tjekke, om den trænger til udskiftning - inden der skrues op for varmen.
Vi har de senere år desværre haft vandskader på grund af, at der er sket en pludselig udstrømning af vand fra gamle radiatorer.
Hvis man ikke opdager utætheden straks, kan det få fatale følger både i ens egen lejlighed og hos underboerne.

Skader som følge af pludselig udstrømning af vand vil som regel være dækket af bygningsforsikringen, hvorimod skader som følge af udsivning af vand fra en radiator ikke dækkes.

Det er derfor en rigtig god ide at holde godt øje med lejlighedens radiatorer, når viceværten fyrer op for varmen igen tirsdag den 19. september.
09.08.17: Der er i dag foretaget ændringer i bestyrelsen, idet både Jette V. Christensen og Martine Eriksen har valgt at udtræde af bestyrelsen. De 2 suppleanter, John Larsen og Jesper Kromann-Larsen er derfor straks trådt ind i bestyrelsen.
02.03.17: Den ordinære generalforsamling bliver onsdag den 26. april 2017 kl. 1900 det sædvanlige sted - Lindevang Kirke, Menighedssalen, Hattensens Allé 12, 2000 Frederiksberg.
Indbydelse m.m. vil blive udsendt inden for de i vedtægterne fastsatte frister, ligesom hele materialet vil blive at finde her på hjemmesiden under fanen Generalforsamlinger.
09.02.17 / rettet 30.03.17: Bestyrelsens forslag/rettelig oplæg til det kommende byggeprojekt skrider stille og roligt fremad og vi forsøger løbende at holde medlemmerne ajourførte her på hjemmesiden under emnet/fanen "Igangværende projekter".
07.01.17: Juletræer kan hensættes i gården umiddelbart ud for affaldscontainerpladsen - så tager skraldemændene dem med sammen med restaffaldet. Læs mere på Frederiksberg Kommunes hjemmeside klik her.
05.11.16: Krüger Aquacare har meddelt, at ny dato bliver fredag den 25. november fra ca. kl. 0715 til ca. kl. 1345.
Der bliver sat nye varslingsskilte op på opslagstavlerne, når der resterer ca. en uge.
27.10.16/02.11.16: OBS OBS! AFLYST GRUNDET SYGDOM. Ny dato kendes ikke endnu. Krüger Aquacare beklager ulejligheden. Så er det igen tid for den årlige rensning af varmtvandsbeholderen i fyrkældern, hvilket sker torsdag den 3. november 2016 i tidsrummet fra ca. kl. 0715 til ca. kl. 1345. Der vi i nævnte tidsrum ikke være varmt brugsvand i hanerne.
OBS! Der vil dog være koldt vand i hanerne.
10.10.16: Som nævnt på den ordinære generalforsamling den 26. april 2016 vil yderdøren til kælderen under Ewaldsensvej og yderdøren til kælderen under Frøbels Alle blive udskiftet med sikkerhedsdøre, der udover at beskytte mod fysisk vold også beskytter mod simple tyveværktøjer.
Udskiftningen af dørene vil ske på onsdag den 12. oktober i tidsrummet mellem kl. 0730 - til håndværkerne er færdige formentlig inden kl. 1500.
Beboerne bedes være opmærksom på, at adgangen til kælderarealerne (inkl. vaskekælderen) vil være besværliggjort i ovennævnte tidsrum og det anbefales, at man minimerer færdslen til kælderarealerne mest muligt.
30.09.16: Fyringssæsonen 2016/17 er over os.
Vi har de senere år desværre haft flere vandskader på grund af, at der er sket en pludselig udstrømning af vand fra gamle radiatorer.
Hvis man ikke opdager utætheden straks, kan det få fatale følger både i ens egen lejlighed og hos underboerne.
Skader som følge af pludselig udstrømning af vand vil som regel være dækket af bygningsforsikringen, hvorimod skader som følge af udsivning af vand fra en radiator ikke dækkes.
Det er derfor en rigtig god ide at holde godt øje med lejlighedens radiatorer, når viceværten fyrer op for varmen igen tirsdag den 4. oktober.
28.09.16: Der lukkes kortvarigt for det varme brugsvand i hele ejendommen I DAG onsdag den 28. september i tidsrummet mellem ca. kl. 12 til ca. kl. 15.
Der vil ikke blive lukket for det kolde vand.
Beklager det korte varsel.
Årsag: der skal i varmekælderen monteres en såkaldt permanent "bypass-ordning" til brug for den årlige rensning af den 4000 liter store varmtvandsbeholder for at forhindre tilbagevendende problemer med manglende varmt brugsvand nogle steder i ejendommen.

23.09.16: "Operation cykeloprydning" er langt om længe afsluttet. Operationen kom til at trække ud i lang tid, hvilket bl.a. skyldes forskellig misforståelser med henholdsvis Coor Service Management og en smule med Frederiksberg Kommune.
--------------------
Fyringssæsonen starter snart op igen. Der vil i god tid på hovedtrapperne blive ophængt sedler på opslagstavlerne, hvor beboerne opfordres til at holdet et godt øje med radiatorerne, når det varme vand igen begynder at flyde i rørene.
--------------------
Og så skal der lyde en opfordring til at huske at motionere stophanerne i køkken og på badeværelse.
29.06.16: Så er operation rensning af alle køkkenfaldstammer fra kælder til loft (næsten) færdig. Der var rigtig meget skidt i nogle af faldstammerne og der bliver brugt flere kubikmeter vand. Personalet fra KloAgger A/S leverede et godt stykke arbejde og vi behøver formentlig ikke at tænke på rensning af køkkenfaldstrammer de næste 4-5 år.
Desværre var operationen ikke uden problemer, men det var nu heller ikke ventet, når man tager ejendommens alder i betragtning.
Vi løb ind i et par af de originale faldstammer fra 1937 og en enkelt gammel faldstamme på Frøbels Alle 1 stoppede rensningen halvvejs oppe, idet faldstammen ikke kunne klare det store vandtryk. Østberg VVS vil udskifte faldstammen inden længe.
03.06.16: Formanden meddelte på den ordinære generalforsamling, at bestyrelsen har besluttet at undersøge, hvad det vil koste at få renset køkkenfaldstammerne fra loftsetagen til kælder i faldstammens fulde diameter hvert andet eller tredje år. Bestyrelsen har nu valgt et af de 3 indkomne tilbud og rensningen af køkkenfaldstammerne pågyndes i uge 25. Der vil blive uddelt varslingsskrivelse til alle beboere og ejere i næste uge (23).
07.05.16: Bestyrelsen ved Magnus og Jette har, som det også blev meddelt på den ordinære generalforsamling den 26. april, igangsat "operation cykeloprydning", idet der henstår rigtig mange tilsyneladende herreløse cykler på ejendommens område.
Operationen vil løbe frem til den 1. juni. Du kan her læse mere om "operation cykeloprydning".
26.04.16: Den ordinære generalforsamling her til aften gik rigtig godt. Der var en god debat omkring tagprojektet og generalforsamlingen endte med at tilkendegive, at man ønsker at bestyrelsen arbejder videre med muligheden for, at ejerne af 4. sals lejlighederne får mulighed for at købe og udvide de overliggende loftsrum til beboelse.
Begge forslag blev godkendte og der var genvalg til formanden. Suppleant Magnus Elleby byttede plads med bestyrelsesmedlem Kristian Madsen og der var genvalg til haveudvalget.
04.04.16: Meddelelse til beboerne: Tørretumbleren kan desværre ikke bruges torsdag den 7. april 2016 fra kl. 0700 til ca. kl. 1500.
Dette skyldes, at aftrækskanalen til tørretumbleren er tilstoppet og skal renses hele vejen op til taget.
Firmaet SSG har fået opgaven og møder frem med 2 mand.

Når tørretumbleren ikke kan komme af med den afkølede luft via aftrækskanalen, sender den luften ud i lokalet, hvilket tydeligt kan ses på væggen bag ved tørretumbleren.
25.03.16: Det er nu over ½ år siden, nærmere betegnet den 17. september 2015 (se nedenfor), at vi her på hjemmesiden efterlyste ejerne til de mange spejle og glasplader, der i strid med husordenen er hensat på affaldscontainerpladsen. Efterlysningen har ikke givet resultat, tvært imod, idet mængden af nævnte effekter stiger i antal! Det strider jo imod sund fornuft, men desværre må vi nok erkende, at nogle simpelthen bare er ligeglade med de regler, som regulerer ejerforeningens trivsel! Det vil koste flere tusinde kroner, hvis vi skal til at leje trailer m.m. for at få fjernet effekterne - penge, der skal trækkes på vedligeholdelseskontoen = penge ud af ejernes lommer!

Det samme gør sig gældende med "storskraldsrummet" i kælderen, der kun er beregnet til STORE ting - "STORT BRÆNDBART" - hvilket klart og tydeligt er markeret ved skiltning på døren ind til "storskraldsrummet". Alligevel er mange af de ting, der smides i rummet, ikke brændbare eller af en sådan mindre størrelse, at de skal puttes i de store affaldscontainerne til RESTAFFALD. Vi har alle en interesse i, at "storskraldsrummet" kun bruges til de ting, som rummet er beregnet til, hvorved behovet for antal tømninger af rummet reduceres. Det koster ejerne kr. 5.173,75 hver gang, at "storskraldsrummet" skal tømmes!
24.03.16: Indkaldelse til den ordinære generalforsamling tirsdag den 26. april 2016 er på vej ud med posten. Indkaldelsen og dagsorden kan læses her på hjemmesiden - klik på feltet "Generalforsamlinger" i venstre side.
21.02.16: Vi har i et stykke tid haft en lille beholder til mindre elektronikaffald. Beholderen står på affaldscontainerpladsen - helt inde til venstre. Den bliver tømt ca. hver 4. uge.
Vi har for nylig også fået en mindre batteriboks på søjle - den står umiddelbart uden for og til højre for indgangen til affaldscontainerpladsen og tømmes 2 gange om måneden.
25.01.16 Hjemmesiden har fået en ny funktion: Opslagstavlen, hvor beboerne nu kan formidle eventuel køb og salg, efterlysning af bolig m.m. Klik på menuknappen "Opslagstavlen", hvor der allerede er en efterlysning fra 2 søde piger, der efter den 29. februar står uden tag over hovedet.
20.12.15: Lidt beboerinformation om juletræer: juletræer kan efter jul sætttes i gården ved beholderne til restaffald.
Gran er også restaffald og skal i beholderen eller bundtes max 120 x 50 cm og lægges ved containerne.
Man kan genbruge sit brugte juletræ til flis ved at aflevere det søndag den 10. januar 2016 klokken 11 - 15 i Lindevangsparken, hvor der er oplevelser for hele familien (arrangeret af Frederiksberg Kommune).
Sluttelig ønskes alle beboerne en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
07.12.15: I forlængelse af nedenstående fra den 4. december kan det oplyses, at noget af vasketøjet (en dyr trøje) nu er vendt tilbage til tørrerummet til glæde for rette ejermand. Der mangler stadig en T-shirt, men den kan jo nå at dukke op endnu :-)
04.12.15: Der bliver endnu engang slået til lyd for, at man holder orden i tørrerummet og at man kun fjerner det tøj, der tilhører en selv samt, at hvis man opdager, at man har fjernet det forkerte tøj, lægger det tilbage igen snarest muligt.
Denne opfordring bringes, idet en beboer igen har mistet noget helt nyt tøj i tørrerummet og fordi, der vel ikke er nogen, der stjæler vores vasketøj. Derfor - kik lige jeres nyvaskede vasketøj igennem, måske er der kommet en trøje for meget med.
23.10.15: Så er det igen tid for det årlige service af varmtvandsbeholderen i fyrkældern, hvilket sker fredag den 30. oktober 2015 i tidsrummet ca. kl. 0715 til ca. kl. 1345.
Der vi i nævnte tidsrum ikke være varmt brugsvand i hanerne.
21.09.15: Mureren har her til morgen slebet betongulvet i kælderskakten, idet han finder, at det ikke er nødvendigt at hugge gulvet op, da der kun er tale om en ganske lille fejl-hældning. Han kommer igen på onsdag ved 0930-tiden og fortsætter med slibningen. Det anbefales da, at man holder sine vinduer ud til gården lukkede, idet slibningen afgiver en del murerstøv.
OBS! Opdatering 22.09.15: Slibningen er grundet regnvejret i nat udsat til på fredag, da betongulvet skal være tørt for at kunne slibes. Vi beklager ulejligheden.
OBS! Opdatering 25.09.15: Mureren kommer omkring kl. 0830-0900 og sliber gulvet.
17.09.15: Bestyrelsen efterlyste den 12. juli 2015 ved sedler på opslagstavlerne ejerne til diverse spejle og glas, der i strid med husordenen var henstillet på affaldscontainerpladsen og opfordrede ejerne til at fjerne effekterne. Det er nu over 3 måneder siden og effekterne står stadig på affaldscontainerpladsen! Det eneste der er sket i løbet af de 3 måneder er, at en "morsom" person i mellemtiden har hensat endnu et spejl til "samlingen". Bestyrelsen gør opmærksom på, at det vil koste lejlighedsejerne flere tusinde kroner ekstra at få fjernet de nævnte effekter, hvilket er helt urimeligt.
Der skal derfor lyde endnu en opfordring til effekternes ejermænd om at fjerne effekterne snarest og for egen regning!
16.09.15: I forbindelse med skybrudssikringen er det konstateret, at hældningen på en del af gulvet i kælderskakten mellem Frøbels Alle nr. 5 og nr. 7 ikke leder vandet godt nok mod kloakken.
Derfor vil mureren og kloakmesteren mandag morgen gå i gang med at bryde gulvet op i kælderskakten ved 8-tiden.
Beboerne bedes være opmærksomme på, at der i en kort periode ikke vil være adgang til kælderrummene under Frøbels Alle, når gulvet skal støbes igen.
15.09.15: Varmesæsonen er skudt i gang.
Vi har de senere år haft flere vandskader på grund af, at der pludselig er sivet vand ud af gamle radiatorer.
Hvis man ikke opdager utætheden straks, kan det få fatale følger både i ens egen lejlighed og hos underboerne.
Det er derfor en rigtig god ide at holde godt øje med lejlighedens radiatorer nu, hvor viceværten har skruet op for varmen igen.
12.05.15: Projekt skybrudssikring er nu færdig og vi kan gå sommerens skybrud i møde med sindsro. Læs mere her.
22.04.15: Generalforsamlingen her til aften forløb godt og begge bestyrelsens forslag blev godkendte.
Der var genvalg til både Kenneth Nielsen og Kristian Madsen til bestyrelsen og til haveudvalget blev valgt Mai Westhoff, Magnus R. Elleby og Allan Sjølin.
17.04.15/22.04.15: FORVARSEL om spærring af adgangen til kælderhalsen ved Ewaldsensvej og gennemgangen til Frøbels Alle 1, hvorved vaskeriet og tørrerummet, fyrkælderen samt hele kælderområdet under Ewaldsensvej ikke kan benyttes i et døgns tid i uge 18.
Vores kloakmester har i dag onsdag den 22. april meddelt, at man forventer, at det bliver på tirsdag den 28. april, at der bliver støbt gulv - hvis ikke det bliver regnvejr.

Der skal i forbindelse med skybrudssikringen støbes nyt betongulv i kælderhalsen og da den nye belægning ikke kan dækkes til, mens den størkner, bliver det desværre nødvendigt at lukke for al adgang til kælderområdet i et kortere tidsrum i uge 18.
Det præcise tidspunkt er ikke fastlagt endnu, men vil blive offentliggjort hurtigst muligt på opslagstavlerne og her på hjemmesiden.
Bestyrelsen beklager den ulempe, det vil medføre, men håber på beboernes forståelse!
10.04.15: Endelig indkaldelse/dagsorden til den ordinære generalforsamling den 22. april er udsendt d.d. sammen med årsregnskabet og bestyrelsens beretning. Kan læses her.
23.03.15: Der er udsendt foreløbig indkaldelse til den ordinære generalforsamling, der afholdes onsdag den 22. april kl. 1900. Indkaldelsen kan læses her på hjemmesiden - klik i venstre-menuen på Generalforsamlinger, hvor der også er link til hjemmesider, der forklarer diverse byggetekninske termer.
Den endelige indkaldelse afventer godkendelse af årsregnskabet m.m.
Den kommende generalforsamling kommer bl.a. til at handle om, hvorvidt vi skal gå i gang med at undersøge mulighederne for et nyt tag eller ej, ligesom et nyt haveudvalg er på trapperne.
--------------------
Projekt skybrudssikring gik i gang her til morgen, og man startede i storskraldsrummet og vaskeriet, som planlagt. Desværre kan vi ikke undgå noget byggestøv i området og brugerne af tørrerummet bedes i egen interesse selv sørge for, at døren til rummet er lukket til.
17.03.15: Der er nu mulighed for at komme af med gammelt kasseret elektronik, idet Frederiksberg Kommune afhenter elektronik tirsdag den 24. marts 2015. Beboerne er derfor velkommen til at hensætte deres kasserede elektronik på containerpladsen inderst inde, hvor der i forvejen står en bunke kasseret elektronik, senest mandag den 23. marts.
Der vil samtidig være mulighed for at slippe af med stort jern, der bliver hentet samme dag. Stort jern kan defineres som strygebræt, barnevognsstel, stiger, cykler (sæt mærkat på, hvor der står, at den er til storskrald), rør, stænger og plader af jern eller metal mellem 1-1,5 meter og skal også hensættes på containerpladsen inderst inde.
16.03.15: Skybrudssikring af kælderarealerne inkl. vaskeriet går i gang mandag den 23. marts. 2015 kl. 0800. Vaskeriet vil være lukket mandag den 23. marts til fredag den 27. marts - begge dage inkl. Projektet forventes færdig den 5. maj 2015.
Der bliver på opslagstavlerne og i vaskeriet hængt sedler op i morgen om projektets omfang. Læs sedlen her.
25.02.15: Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 1900, idet projektet med skybrudssikringen, der ellers skulle være påbegyndt i begyndelsen af marts måned, har overskrevet det af generalforsamlingen vedtagne maximumbeløb. Indkaldelse og dagsorden bliver udsendt i løbet af weekenden. Se nærmere under menuen Generalforsamlinger, samt under menuen Igangværende projekter.
19.02.15: Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny parkeringsordning, som træder i kraft den 1. april 2015. Ordningen kommer til at betyde en udvidelse af parkeringszonen og vil også komme til at gælde for hele vores område. Bl.a. vil 2-timers p-zonen udvides til alle offentlige veje på Frederiksberg som én samlet p-zone. Du kan læse mere om de nye regler på Frederiksberg Kommunes hjemmeside, hvis du klikker her.

De nye parkeringsregler kommer også til at betyde, at vi nu som bilejer skal have en parkeringslicens, hvis vi vil have mulighed for at parkere mere end 2 timer. Klik her, hvis du vil læse mere om reglerne for at få en parkeringslicens.

Du kan på Frederiksberg Bladets netavis fra i dag læse mere om de nye parkeringsregler.
--------------------
Så skal vi til det igen!

Papkasserne på billedet er hensat i dag. Den, der har anbragt dem, skal straks fjerne dem og anbringe dem i pap-containerne, så de kan være i containeren og fylde mindst muligt!
Pap-containerne tømmes kun hver 14. dag.

Tørrestativet på billedet må heller ikke henstilles på affaldscontainerpladsen, men skal kortes ned til under 1 m og anbringes i containeren til småt jern!

15.01.15: Så lykkedes det endeligt!
Bestyrelsens store arbejde for at samle stemmer nok til at få ændret vedtægterne på den ekstraordinære generalforsamling bar frugt.
Det var i dagene op til generalforsamlingen lykkes at komme op på i alt 57 fuldmagter og med bestyrelsen og 2 fremmødte ejeres stemmer, kunne der mønstres 64 stemmer, der alle stemte for bestyrelsens forslag.
Dette betyder, at vi nu kan begynde at se fremad og vænne os til tanken om næste store projekt - nyt tag.
Bestyrelsen vil forsøge at indhente så mange oplysninger som muligt om vores muligheder for at få et nyt tag og bringe det op på den ordinære generalforsamling til april.
27.12.14: Affald i julen/nytår:
Skraldebilerne kører ikke torsdag den 25. december og torsdag den 1. januar. I stedet får vi hentet affald tirsdag og onsdag inden, eller fredag og mandag efter helligdagene.

Sæt juletræer ud som restaffald
Juletræer er gode som energi - de kan nemlig bliver til varme i radiatoren, når de er færdige med at pynte i stuen. Skær træet ned til 1 meter og sæt det til venstre for porten ved affaldscontainerpladsen. Juletræet bliver hentet sammen med restaffald og bliver til energi på ARC.

Lav juletræet til flis.
Du kan også tage juletræet med i Lindevangsparken, hvor træet bliver til flis, og du kan få flis med hjem. Det sker søndag den 4. januar 2015 fra klokken 11 til 15, ved hjørnet af Finsensvej og Dalgas Boulevard.

Elektronik.
Skal du af med gammelt elektronik - så som computere, skærme, TV, telefoner, lamper, el-legetøj o.l., kan du stille det inderst på affaldscontainerpladsen, hvor der i forvejen står noget kasseret elektronik, senest den 29. december 2014. Det bliver afhentet den 30. december.

21.12.14: Bloggen har siden sin oprettelse den 11. januar 2010 stort set ikke været benyttet af ejerne/beboerne. Spørgsmålet er, om vi i det hele taget har brug for en blog?
Spørgsmålet om vigtigheden af et nyt tag ville da ellers være en oplagt mulighed for et sådant diskussionsforum?
19.12.14: Bestyrelsen tror på, at det kan lade sig gøre at overbevise endnu flere lejlighedsejere om, at vores ejendom skal have NYT TAG. Derfor indkaldes der igen til en ekstraordinær generalforsamling i januar 2015. Indkaldelsen bliver udsendt i disse dage og kan også læses her på hjemmesiden - klik på Generalforsamlinger i venstre-menuen.
04.12.14: YouSee er i julegavehumør - læs mere klik her!
30.11.14: Bestyrelsen havde inviteret til julehygge i gården søndag den 30. november. 8 voksne og 2 børn mødte frem og de voksne fik både julegløgg og julekager, mens børnene fik sodavand og slik. Samtidig blev julelysene tændt af Simon på 4 år.
Lysene skal lyse hele december og januar måned.

Julehygge i gården den 30. november 2014 - foreviget af formanden.

21.11.14: Det er tid for den årlige service af varmtvandsbeholderen og brugsvandsveksleren i fyrkældern, hvilket sker tirsdag den 25. november 2014 i tidsrummet ca. kl. 1100 til ca. kl. 1645.
Der vi i nævnte tidsrum ikke være varmt brugsvand i hanerne.
--------------------
Beboerne inviteres til julegløgg og brunkager m.m. i gården søndag den 30. november 2014 kl. 1600. Vi tænder samtidig julelys i haven.
Invitation og tilmeldingslister sættes på opslagstavlerne.
18.11.14: Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2014 kan nu læses her på hjemmesiden - klik på "Referater" i menuen i venstre side.
Bestyrelsen har besluttet at indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling i januar 2015 - klik på "Generalforsamlinger" i menuen i venstre side, hvis du vil kende datoen nu. Der bliver udsendt indkaldelser i slutningen af december 2014/begyndelsen af januar 2015.
05.11.14: Der skal på Ewaldsensvej inden for de næste dage udskiftes fliser på de fortove, der fører ind til opgangene fra gadesiden.
LAD DERFOR VENLIGST VÆRE MED AT LÆNKE/LÅSE DIN CYKEL FAST TIL HEGNET - DET HINDRER ARBEJDET MED AT UDSKIFTE FLISERNE!
Man risikerer at få klippet sin lås over, hvis man lænker/låser sin cykel til hegnet.

29.10.14: SØLLE 2 STEMMER GJORDE UDFALDET - i den forkerte retning!

Det lykkedes desværre heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen at samle et flertal på 85 % af ejernes stemmer for bestyrelsens forslag om ændring af ejerforeningens vedtægter!

Der kunne på generalforsamlingen her til aften kun mønstres i alt 58 stemmer (fremmødte ejere + fuldmagter) og der SKAL bruges mindst 60 stemmer, hvorfor forslagene selvfølgelig ikke blev sendt til afstemning.

Derimod kunne det ved en forespørgsel til de fremmødte konstateres, at ingen var imod forslagene.

Formanden må desværre konstatere, at der blandt ejerne er flere, der siger ét, men gør noget andet. Således udeblev flere ejere, som havde tilkendegivet, at de ville møde frem!

Det er frustrerende, at blot 11 ejere (en ejer har 2 lejligheder) kan blokere muligheden for at afskaffe nogle helt urimelige afstemningsregler i foreningens vedtægter.

Derved blokerer disse 11 ejere også for, at fremtidige omkostningsdyre moderniseringer - så som nyt tag m/undertag vil kunne komme på tale, selv om vore gamle utætte tag har 76 år på bagen.

Nuvel, bestyrelsen prøver en gang mere og indkalder til en ny ekstraordinær generalforsamling engang i det nye år - og krydser samtidig fingre for, at der ikke sker flere vandskader i det øverste lejligheder. Den første vandskade er allerede indløbet!

24.09.14: Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling den 29. oktober 2014 kl. 1900 er netop udsendt med posten sammen med fuldmagt og frankeret svarkuvert.
Du kan læse indkaldelsen her.

Ejendommens tag er fra 1937, og vi trænger desperat til et nyt tag, men før vi tager stilling til dette, skal foreningens vedtægter ændres.

Det er bydende nødvendigt, at alle bakker op omkring bestyrelsen og stemmer for at fjerne den gamle og urimelige afstemningsregel om 85 %'s flertal, så fremtidige lignende afstemninger foregår efter den ”almindelige” regel i Normal-vedtægten, der kun kræver 2/3-dels kvalificeret flertal.

29.08.14: Opmærksomheden henledes nok engang på, at det ifølge ejerforeningens husorden ikke er tilladt at lænke cykler, ladcykler, barnevogne og klapvogne o.l. eller på anden måde fastgøres dem til cykelstativer, gelænder, hegn og lignende.

Beboerne opfordres til at gøre en ekstra indsats for at overholde reglen i husordenen, der bl.a. er lavet for at skabe ordentlige arbejdsforhold for viceværten, snerydningsfirmaet og andre håndværkere (både private og kommunale), der skal udføre service af forskellig art på vores ejendom.

Vi oplever i øjeblikket, at nogle beboere lænker deres cykler til hegnet, der fra gadesiden fører ind til opgangene og i nogle tilfælde kan det hindre viceværtens adgang med plæneklipperen til de små forhaver, hvilket ikke er acceptabelt.

Der gøres opmærksom på, at man risikerer at få klippet sin lås over, hvis man lænker ovennævnte køretøjer som ovenfor beskrevet.
04.05.14: Østberg VVS udskifter i løbet af de næste par dage - mandag den 5. maj og tirsdag den 6. maj - de sidste gamle indreguleringsventiler, der regulerer brugsvandet. Der vil derfor de nævnte dage i tiden mellem kl. 0800 og kl. 1600 være periodesvise afbrydelser af brugsvandet, men Frank Mortensen fra Østberg VVS har lovet, at afbrydelserne forekommer mindst muligt og vandforsyningen vil være normal igen mellem kl. 1600 og kl. 0800.
25.04.14: Det lykkedes desværre ikke på generalforsamlingen at samle flertal for bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne. Der kunne kun mønstres i alt 53 stemmer (fremmødte ejere + fuldmagter), så det blev ikke aktuelt at sende forslaget til afstemning. Dirigenten afviste i alt 6 fuldmagter, hvilket heldigvis ikke fik nogen afgørende betydning. Selv om vi lever i IT-alderen i 2014, kan almindelige e-mails ikke accepteres som fuldmagter, idet der mangler underskrift, var dirigentens argument. Så ved vi det næste gang, der skal indkaldes til generalforsamling.

02.04.14: Dagsorden og indkaldelse til den ordinære generalforsamling den 24. april 2014 (kan ses under menuen "Generalforsamlinger") er udsendt til ejerne. Bestyrelsen appellerer til, at ejerne udfylder en fuldmagt og sender den til formanden, hvis man bliver forhindret i at møde frem. Det er meget vigtigt, at vi får ændret den forældede regel i vedtægternes § 6, stk. 2. Reglen kan kun fjernes, hvis der kan mønstres mindst 85 % af ejernes stemmer (ret. 090414) for et ja.
16.03.14: - Frederiksberg Forsyning har kl. 0950 skrevet følgende på deres hjemmeside: "Store dele af Frederiksberg forventes at være uden varmeforsyning 6 – 7 timer endnu". Følg med på Frederiksberg Forsynings hjemmeside - klik her!
Opdatering kl. 2050: Varmeforsyningen er nu i gang til det meste af Frederiksberg. Kvartererne omkring Falkoner Allé samt Finsensvej er forsynet, og temperaturerne på vej op.
29.01.14: Vi har nu fået en mindre flaskecontainer på affaldscontainerpladsen. Lad os håbe, at vi så bliver fri for, at nogle beboere - trods "forbudsskilte" ved indgangen til affaldscontainerpladsen - bare smider flaskerne på fliserne!
--------------------
Der har nu stået nogle store glasplader på affaldscontainerpladsen i mange måneder. Ejeren skal selv sørge for, at glaspladerne bliver fjernet. Det er ikke rimeligt, at de øvrige beboere skal betale for at få dem fjernet. Det er simpelthen dårligt naboskab!
--------------------
I øjeblikket har en eller anden beboer hensat nogle kasserede skabsmoduler på affaldscontainerpladsen. DET MÅ MAN IKKE! Pladerne skal fjernes af ejeren og anbringes i storskraldsrummet i kælderen v/vaskeriet eller af ejeren køres til genbrugspladsen. Der er opsat sedler på opslagstavlerne.

Disse skabsmoduler er hensat i strid med husordenen på affaldscontainerpladsen og ejeren bedes fjerne dem STRAKS!

--------------------
På given foranledning skal det nævnes, at ladcykler ikke må anbringes i cykelstativerne, men skal hensættes i gården ved tæppe/tørrestativet ved Ewaldsensvej 12. Ladcyklerne må indtil videre gerne lænkes til dette tæppe/tørrestativ.
09.12.13: Bestyrelsen havde inviteret til julehygge i gården lørdag den 30. november. De, der mødte frem, fik både julegløgg, brunkager og slik. Samtidig blev julelysene tændte. De skal lyse hele december måned.

Julehygge i gården den 30. november 2013 - foreviget af Magnus.

23.11.13: Beboerne inviteres hermed til julegløgg, brunkager og julelys-tænding i gården lørdag den 30. november 2013 kl. 1600. Der sættes tilmeldingslister op på opslagstavlerne. Invitationen kan læses her

16.11.13: Der er i gården for enden af tørrestativerne opsat et nyt cykelstativ, som man bedes benytte i stedet for at hensætte cyklerne op af husmuren. Husordenen foreskriver nemlig, at: "Cykler skal i gården anbringes i cykelstativerne".
Ladcykler skal indtil videre i gården anbringes ved tørrestativet ud for Ewaldsensvej 12, hvor de indtil videre gerne må lænkes til tørrestativet.
--------------------
Der hersker en udbredt tendens til at henkaste affald af enhver art på affaldscontainerpladsen uden for containerne, hvis der ikke er plads i containerne. Dette er klart i strid med husordenen og beboerne opfordres til at gøre en indsats for, at dette uvæsen bringes til ophør!
Hvis der ikke er plads i containerne, må man tage affaldet med op i lejligheden igen og vente til containerne bliver tømte. I den forbindelse skal det nævnes, at det også er i strid med husordenen at opbevare affaldsposer og andre private effekter, herunder fodtøj af enhver art, på for og bagtrapperne.

Der tømmes papcontainere hver 14. dag. Næste gang er onsdag den 20. oktober 2013. Undlad venligst at fylde mere i disse containere!
--------------------
Bestyrelsen har ansøgt Frederiksbeg Kommune om at få opsat en flaskecontainer og en container til haveaffald, men har endnu ikke fået svar. (Opdateret 23. november 2013: Kommunen har bevilliget det ansøgte + en ekstra pap-container :-)

06.11.13: Det årlige eftersyn af den store varmtvandsbeholder i fyrkælderen foretages tirsdag den 19. november 2013 af firmaet Krüger Aquacare i tidsrummet kl. 08:00 til kl. 11:30.
Der vil i det nævnte tidsrum være lukket for det varme brugsvand.
--------------------
Så skal vi til det igen.
Det varer nok ikke længe før vi får frost og sne. Beboerne bedes derfor være opmærksomme på, at cykler anbringes i de nye cykelstativer og ikke hensættes på de steder, hvor der i tilfælde af snefald skal foretages snerydning. Bemærk venligst, at ladcykler ikke må anbringes i cykelstativerne. Ladcykler kan med fordel anbringes i gården ved tørrestativet ud for nr. 12.
Cyklerne må ikke være i vejen for snerydningen på fortovet. Det gælder især for fliserne langs Frøbels Alle og Ewaldsensvej og opmærksomheden henledes på, at det ikke er tilladt at låse sin cykel fast til hegn, stakit eller andet lignende.
30.10.13: Stormen den 28. oktober 2013 var (som sædvanlig, fristes man til at sige) ude efter vores tag. Selv om vi fra bestyrelsens side hele tiden har observation på vores 76 år gamle tag og dets kondition, kan det desværre ikke undgås, at det i voldsomt stormvejr afgiver en tagsten eller to til gården eller gaden. Den eneste måde vi kan undgå det på er at få et nyt tag - og det kan næsten ikke gå for hurtigt!
Som det ses på billedet herunder, har det været nødvendigt at afspærre kældertrappen ved Frøbels Alle 1/Ewaldsensvej 8, idet der er stor fare for, at 2 løsrevne tagsten skal falde ned. Desværre respekterer nogle af beboerne ikke afspærringen af kældertrappen og flytter på afspærringen. Der skal fra bestyrelsens lyde en opfordring til at respektere afspærringen - også selv om det betyder, at man bliver nødt til at gå en omvej for at komme ned i vaskekælderen! Nedfaldne tagsten er dødsens farlige!
Stormen den 28. oktober resulterede igen i nedfalden og løse rygningssten!
--------------------
Den opmærksomme beboer (minus 1) har uden tvivl undret sig over, at det lille cykelstativ, der p.t. står ved den sydlige ende af tørresnorene, ikke er blevet sat på plads. Dette skyldes, at en beboer i strid med husordenen har lænket sin cykel til cykelstativet og bestyrelsen har i nu over en måned afventet, at ejeren af cyklen fjerner den. Den pågældende m/k får lige et par dage mere, hvorefter låsen vil blive klippet over, så cykelstativet kan sættes på plads.
Denne cykel har i nu over en måned og i strid med husordenen været lænket til cykelstativet! (Opdateret 16. november 2013: cyklen er nu fjernet - tak for det - og cykelstativet er sat på plads.).

13.09.13: Det går ikke helt som ventet med projekt cykelstativer. Først var fliserne forsinket, og nu er cykelstativerne også forsinket - i 3 uger! Det samme gør sig gældende med bøgehækken.
I mellemtiden må cyklerne gerne parkeres på de nye flisearealer - på støtteben forstås. Jo flere cykler, som vi får væk fra hegnet, jo bedre.
Det går også lidt langsomt med udvidelsen af affaldscontainerpladsen, men forhåbentlig kommer der gang i tingene i uge 38!
06.09.13: Viceværten går på mandag den 9. september fra kl. 0900 i gang med at lakere de nederste trin på nogle af bagtrapperne. Der er hængt sedler op i de respektive opgange. Arbejdet med lakeringen forventes afsluttet fredag. Tilføjelse 13-09-13: Sidste gang lak bliver fredag aften ved 21-tiden. Beboerne bedes betræde de lakerede trin med forsigtighed de næste par dage.
05.09.13: Det nye hegn er nu på plads og nu gælder det cykelstativer, bøgehæk og udvidelse af affaldscontainerpladsen.
Arbejdet med cykelstativerne har ligget stille en lille uges tid, idet håndværkerne har ventet på de fliser, der skal danne fundament for cykelstativerne.
Når cykelstativerne er på plads, vil anlægsgartneren gå i gang med bøgehækken.
Udvidelsen af affaldscontainerpladsen går i gang, når arbejdet med forhaverne er færdig.
05.08.13: Det blev på den ordinære generalforsamling den 18. april 2013 besluttet, at ejendommen skal have nye hegn, bøgehæk og cykelstativer til gadesiden v/forhaverne.
Mandag den 12. august 2013 kl. 0700 går firmaet Ishøj Hegn A/S i gang med at fjerne det gamle hegn.
Beboerne bedes derfor undlade at sætte cykler op ad hegnet i hele uge 33 og så længe arbejdet med at udskifte hegnet står på.
Det skal i den forbindelse nævnes, at det ifølge husordenen ikke er tilladt at lænke eller på anden måde fastgøre cykler til cykelstativer, gelænder, hegn eller lignende.
Det forventes at monteringen af cykelstativerne påbegyndes i slutningen af uge 34 eller i begyndelsen af uge 35.
02.08.13:
Kældertrapperne er ved at "smuldre" væk. Vi kender ikke årsagen hertil med sikkerhed, men murerfirmaet, der renoverede murværket og trapperne i 2011, er gået i gang med at reparere dem. Vi håber på, at arbejdet kan færdiggøres i løbet af uge 32!

02.07.13: Firmaet P. Winther Jespersen A/S er her til morgen gået i gang med at færdiggøre arbejdet med at tætne tudstenene på taget fra gårdsiden. Arbejdet, der udføres fra lastvognslift, forventes at vare hele dagen.
21.06.13: Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 11. juni 2013 i gården kan nu læses her på hjemmesiden - læs det her.
12.06.13: Den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt i går tirsdag den 11. juni, talte 7 fremmødte og 6 fuldmagter. Alle forslag blev vedtaget med 100 % flertal. Referat udsendes snarest.
09.06.13: Der sker jævnligt, at nogle beboere er ligeglade med (eller uvidende om) husordenens bestemmelser omkring forbuddet mod rygning på ejendommens fællesarealer inkl. bagtrapperne. Det skal understreges, at der er tobaksrygning forbudt på alle indendørs fællesarealer - også selv om der ikke er opsat skilte.
Skilte som dette er opsat på fortrapperne og betyder "Tobaksrygning forbudt!" Skiltene er ikke opsat på bagtrapperne, men derfor er det alligevel ikke tilladt at ryge på bagtrapperne. Det bør vel ikke være nødvendigt at nævne, at det heller ikke er tilladt at smide cigaretskodder ud af vinduerne og ned i gården.

02.06.13/03.06.13: Firmaet P. Winther Jespersen A/S påbegynder tirsdag morgen arbejdet med at "overstryge" tagstenene i de områder, hvor der er tudsten (udluftningskanaler). Dette betyder, at der tirsdag vil være opsat forbudstavler mod parkering/stopforbud på Frøbels Alle, idet tagarbejdet skal udføres fra lift. Beboerne opfordres til at respektere skiltningen.
Torsdag (ret) skal "overstrygningen" foregå fra gårdsiden.
27.05.13: Referat fra den ordinære generalforsamling den 18. april 2013 er nu på vej ud til ejerne med posten. Referatet kan læses her.
23.05.13: Den ekstraordinære generalforsamling, som her på siden var oplyst planlagt til torsdag den 6. juni 2013 kl. 1900 i kælderen under Frøbels Alle, er udsat - til tirsdag den 11. juni 2013. Indkaldelse udsendes snarest med posten. Vi beklager forvirringen (ret/250503).
Der skal stemmes om de på den ordinære generalforsamling fremsatte forslag, som krævede kvalificeret flertal i henhold til normalvedtægtens § 2, stk. 4 - forslag nr. 5, 6 og 7.
Læs mere her!
19.04.13: Den ordinære generalforsamling blev som sædvanlig afviklet i god ro og orden.
Der er ingen ændringer i bestyrelsen og der blev valgt 2 suppleanter.
Bestyrelsen havde fremlagt 8 forslag, der alle blev godkendt.
Vedtægtsændringerne skal dog indbringes for en ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen havde for første gang i foreningens historie taget IT teknologi (projektor og Internettet) i anvendelse, hvilket var en stor hjælp til visualisering af bl.a. forslaget om nye hegn og cykelstativer.
Referatet forventes udsendt inden for 4 uger, og herefter vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
31.03.13: Et godt råd fra viceværten - klik her.
30.03.13:
Effekterne har gennem længere tid flydt på ejendommens fællesarealer. Ejerne bedes drage omsorg for, at effekterne bliver fjernet snarest!

16.03.13: Administrator udsender i disse dage indbydelse til den ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 18. april 2013 kl. 1900 i Lindevang Kirke, Menighedssalen, Hattens Allé 12, 2000 Frederiksberg.
Læs indkaldelse og beretning her!
24.02.13: Bestyrelsen har fået udfærdiget en klimatilpasningsrapport, der beskriver, at der i alt er 13 steder i kælderniveau, hvor opstigende kloakvand kan komme ind og det anbefales derfor, at nogle af gulvafløbene sløjfes og at andre forsynes med højvandslukke. Læs mere om rapporten her.
02.02.13: Frederiksberg Kommune har via brev gjort opmærksom på, at der er kommet ændringer i Bygningsreglementet 2010 (BR10) pr. 1. januar 2013.
Læs brevet her! De nye regler har bl.a. betydning for, om du skal ansøge kommunen om byggetilladelse eller anmeldelse i forbindelse med byggearbejder.
Læs mere på kommunens hjemmeside - klik her!
26.01.13: Opmærksomheden henledes på, at postkasselåsene mange steder er ved at falde fra hinanden.
Den runde messingmøtrik bag på låsen kan gå løs, og hvis den falder af, vil låsen falde fra hinanden og blive ubrugelig. Man bedes derfor jævnligt tjekke den runde møtrik og eventuelt efterspænde den.
Ejerne er selv ansvarlige for vedligeholdelse af deres respektive postkasselåse.
Se også under menuen Navneskilt, hvor problemet er visualiseret.

09.12.12: Vinteren er over os, og det kan betyde utæt tag, fygesne på loftet, frostsprængte vandrør m.m.
De store mængder sne søndag har vist, at der stadig er utætheder i vores tag - især ved tudestenene/ventilationskanalerne. Der er derfor opsat spande m.m. diverse steder på loftet, hvor det drypper fra det utætte tag, og man bedes ikke fjerne eller flytte disse spande, da vandet således vil trænge ned til beboerne på 4. sal.
Beboerne opfordres i den forbindelse til at tjekke deres loftsrum, så utætheder m.m. kan blive opdaget i tide.
Når vejret tillader det, vil der blive tilkaldt håndværkere, der kan se på utæthederne.
--------------------
Og lige en gentagelse fra den 23.10.12 - cyklerne må altså ikke være i vejen for snerydningen. Det gælder især for fliserne langs Frøbels Alle og Ewaldsensvej og opmærksomheden henledes på, at det ikke er tilladt at låse sin cykel fast til hegn, stakit eller andet lignende.
--------------------
Og lige en gentagelse fra 15.10.12 - Det er i henhold til ejendommens husorden ikke tilladt at henstille private ejendele på fællesarealerne - EJ HELLER I GÅRDEN - og ejeren opfordres til straks at fjerne disse effekter!
Denne kasserede sofagruppe har intet at gøre i gården - ejeren skal fjerne den straks!

26.11.12: Vi har fået en ny tilstandsrapport. Det er firmaet KUBEN MANAGEMENT A/S, der har stået for udførelsen (det samme firma, som forestod tilstandsrapporten i 2007 - dengang hed firmaet Wormslev, Rådgivende Ingeniører A/S).
Rapporten røber, at vores ejendom ikke er perfekt, men i overvejende god stand. Der er dog i hjørnet af ejendommen en alvorlig sætningsskade (rapportens side 7), der anbefales lavet snarest og senest i sommeren 2013. Bestyrelsen har allerede iværksat en undersøgelse med henblik på et tilbud på omfanget af sætningsskaden.
Hvis du vil læse rapporten, kan du klikke her. (Revideret 13-02-13)
13.11.12: Krüger Aquacare har beklaget, at der opstod en intern fejl i firmaet med hensyn til eftersynet af varmtvandsbeholderen den 5. november. Det nye eftersyn vil blive foretaget den 29. november 2012 kl. 12:00 - kl. 15:30. Dette betyder altså, at der i det nævnte tidsrum ikke vil være varmt (brugsvand) i vandhanerne. Der vil blive opsat sedler på opslagstavlerne senere.
11.11.12: Det har vist sig, at firmaet Krüger Aquacare ikke foretog det annoncerede eftersyn af varmtvandsbeholderen den 5. november. Vi kender ikke grunden hertil, men vil snarest kontakte firmaet for en forklaring.
23.10.12: Den store varmtvandsbeholder i fyrkælderen står foran det årlige eftersyn, der foretages den 5. november 2012 af firmaet Krüger Aquacare i tidsrummet kl. 12:00 til kl. 15:30. Der vil i det nævnte tidsrum være lukket for det varme brugsvand.
--------------------
Så skal vi til det igen.
Vinteren med sin sne og frost nærmer sig med raske skridt. Beboerne bedes være opmærksomme på, at cykler ikke hensættes på de steder, hvor der i tilfælde af snefald skal foretages snerydning. Cyklerne må altså ikke være i vejen for snerydningen. Det gælder især for fliserne langs Frøbels Alle og Ewaldsensvej og opmærksomheden henledes på, at det ikke er tilladt at låse sin cykel fast til hegn, stakit eller andet lignende. Man bedes også være med til at sørge for, at vinduer på loftet og trappopgange ikke står åbne, men er forsvarligt lukkede.
08.10.12: Frederiksberg Kommune, By- og Miljøudvalget, har uden nogen form for beboerhøring indført skrappe færdselsrestriktioner for færdslen til Ewaldsensvej fra henholdsvis Frøbels Alle og fra H. Schneekloths Vej. Se kommunens hjemmeside klik her!
Samtidig har man indført parkeringsforbud på en del af H. Schneekloths Vej tæt ved Ewaldsensvej.
Det bliver sværere og sværere at være nabo til Lindevangskolen! Parkeringspladserne på de tilstødende veje til Lindevangskolen er altid optaget grundet de aktiviteter, der foregår på skolen. Beboerne er tvunget til at parkere længere og længere væk fra deres bolig, mens de der har ærinde på skolen, åbenbart skal kunne parkere "lige uden for døren"!
05.10.12: Døren til storskraldsrummet (= rummet til stort brandbart affald) er blevet forsynet med en lås således, at man skal være i besidelse af rette nøgle for at skaffe sig adgang til rummet. Dette for at imødekomme reglerne i brandsikringsbekendtgørelsens § 9. Det er nøglen, der i forvejen bruges til de øvrige fælles områder m.m., der skal bruges. Inden længe vil "cykelværkstedet" også blive forsynet med lås.
--------------------
Der er igen dukket diverse private effekter op i kælderen på fællesarealerne - henholdsvis en sofa og store gipsplader m.m. (Frøbels Alle) og et stort spisebord (Ewaldsensvej). Dette er ikke tilladt i henhold til ejendommens husorden og ejerne opfordres til straks at fjerne effekterne!

16.07.12: AFLYSNING! "Jubilæums"-grillfesten er desværre AFLYST grundet for få tilmeldinger.
15.07.12: Der er sket en udskiftning i bestyrelsen. Karen Van Rijn har af arbejdsmæssige grunde besluttet at stoppe med øjeblikkelig virkning, hvorefter suppleant Kristian Madsen er trådt ind i bestyrelsen.
12.07.12: Frederiksberg Kommune har haft problemer med deres online bestillingssystem, hvilket er grunden til, at der stadig er nogle bunker med storskrald m.m. i gården. Vi er dog blevet lovet, at det bliver afhentet den 25. juli.
--------------------
Tilmelding til "Jubilæums"-grillfesten udløber på søndag. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse, hvis tilmeldingen ikke bliver tilfredsstillende.
08.07.12: Nu bliver det snart meget lettere at komme af med sit genbrugsaffald (læs = det affald, som beboerne selv skal skaffe sig af med). Den nye Bispeengen Genbrugsstation åbner søndag den 26. august 2012. Bilister får adgang via den nye tilkørsel ved Nordre Fasanvej 209. Gående og cyklende får adgang via en låge ud mod Borups Allé 164. Læse mere her.
25.06.12: Der er i dag ophængt invitationer på opslagstavlerne til "Jubilæums"-grillfest i gården den 11. august 2012 - se invitationen her. Tilmelding til festen skal ske på de tilmeldingslister, der hænger sammen med invitationerne.
Man kan også tilmelde sig via e-mail til formanden: formanden@froebelewaldsen.dk
--------------------
Der bliver snart hentet storskrald. Hvis man ligger inde med stort brandbart, stort jern og elektronik, kan det anbringes i gården i de bunker, som viceværten har sorteret. Der må ikke anbringes andre typer storskrald end de 3 nævnte. Læs venligst her, hvis du er i tvivl om, hvad storskrald af de nævnte 3 typer er.
23.06.12: Den nye vaskemaskine (den blå) viser en fejlmeddelelse i displayet: "Fejl 045 motor følger ikke". Døren har herefter vanskeligt ved at åbne. Det anbefales, at man undlader at bruge maskinen. Der vil mandag morgen blive tilkaldt reparatør.
31.05.12:
reklamer/aviser
Vi oplever jævnligt, at nogle beboere smider reklamer og aviser i opgangene på gulvet under postkasserne. Det er en uskik og bestyrelsen skal opfordre til, at det ophører. Hvis man ikke ønsker at modtage reklamer og/eller aviser, kan man gå ind på Post Danmarks hjemmeside og tilmelde sig "Nej tak til reklamer"-ordningen.

18.05.12: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 19. april 2012 er på vej ud med posten. Referatet kan læses her på hjemmesiden - klik her.
--------------------
Og så er der igen dukket diverse private effekter op i kælderen under Frøbels Alle! Dette er ikke tilladt og er en overtrædelse af foreningens husorden og brandsikringsbekendtgørelsen - se effekterne her: ulovlig opmagasinering. Ejerne opfordres til at fjerne effekterne straks. I modsat fald, vil effekterne blive betraget som storskrald og blive behandlet som sådan. Opdateret 28-06-12.
22.04.12: Der har i længere tid stået en sofa/seng og en køkkendør på fællesarealerne i kælderen under Frøbels Alle. Ifølge foreningens husorden og brandsikringsbekendtgørelsen må ejendommens fællesarealer ikke benyttes til opmagasinering af private ejendele, hvorfor sofa/sengen og køkkendøren bedes fjernet af ejerne. I modsat fald, vil effekterne blive betraget som storskrald og blive behandlet som sådan.
19.04.12: Den ordinære generalforsamling blev afviklet i god ro og orden. Der var 19 fremmødte og 4 fuldmagter. Der er ingen ændringer i bestyrelsen og der blev valgt en enkelt suppleant. Der var ingen forslag til afstemning. Bestyrelsen havde i beretningen peget på 5 punkter, hvor man med fordel kunne sætte ind, og som blev debatteret livligt. Referat fra generalforsamlingen forventes udsendt inden for 4 uger.
16.04.12: Der skal laves service på varmtvandsbeholderen og brugsvandsveksleren mandag den 23. april 2012, hvorfor der lukkes for det varme brugsvand i tidsrummet kl. 0730-1100.
20.03.12: Indkaldelse til den ordinære generalforsamling er udsendt - se under "Generalforsamlinger".
09.03.12: Den 17. oktober 2011 (se nedenfor) blev der her på siden slået til lyd for, at man holder orden i tørrerummet og at man kun fjerner det tøj, der tilhører en selv samt, at hvis man opdager, at man har fjernet det forkerte tøj, lægger det tilbage.
Denne opfordring blev bragt, idet et par beboere have mistet tøj i tørrerummet og fordi, der vel ikke er nogen, der stjæler vores vasketøj. Det sidste har vist sig at holde stik. I hvert fald er der i dag til stor glæde for formanden dukket et specielt syet lagen op, som for flere måneder siden forsvandt fra tørrerummet. Tak til den beboer, det har returneret lagnet.
08.02.12: Du har nu mulighed for at få teksten på din hjemmeside læst op af et program, der kan hentes ved at klikke her.
Du kan på hjemmesiden adgangforalle.dk læse, hvordan du installerer læseprogrammet samt en "fjernbetjening", der skal bruges for at starte læsningen. Det er Ministeriet for Videnskab, der står bag hjemmesiden og programmet. God fornøjelse!
03.02.12: Det er en kold tid, som vi lever i, alle går rundt og fryser .....
Frederiksberg Forsyning har 10 gode råd om fjernvarme, hvoraf nogle af dem godt kan bruges af beboerne - klik her.
27.01.12: Den nye vaskemaskine (den blå) har i et stykke tid periodisk vist dørlås-fejl. Der vil mandag blive tilkaldt reparatør.
21.01.12: Nu varer det ikke længe før det sidste affald fjernes fra gården - det der ligger ved containerpladsen. Hvis det går efter planen, bliver det fjernet senest onsdag i uge 4.
06.12.11: Vinteren med sin sne og frost nærmer sig med raske skridt. Beboerne bedes være opmærksomme på, at cykler ikke hensættes på de steder, hvor der i tilfælde af snefald skal foretages snerydning. Cyklerne må altså ikke være i vejen for snerydningen. Det gælder især for fliserne langs Frøbels Alle og Ewaldsensvej og opmærksomheden henledes på, at det ikke er tilladt at låse sin cykel fast til hegn, stakit eller andet lignende.
--------------------
Skaderne efter stormvejret vil blive udbedret torsdag den 8. december. Det er derfor, at der er opsat stopforbudsskilte på Ewaldsensvej - så den store lift kan manøvres på plads ved nr. 12.
27.11.11: Stormvejret (orkanen) var igen ude efter vores tagsten. Der er faldet tagsten ned i gården ved kældertrappen til Frøbels Alle nr. 1. Der er også faldet tagsten ned på fortovet og vejen ud for gavlen ved Ewaldsensvej nr. 12. Desværre er der her også sket skade på en personbil, idet en tagsten eller dele heraf har smadret bilens bagrude med diverse skader til følge, ligesom der ligger glasskår på vejen. Bilens ejer er underrettet.
Víceværten vil i morgen tjekke loftet/taget for skader. Beboerne opfordres også til at tjekke deres loftsrum for manglende eller revnede tagsten o.l.
16.11.11: Der har nu i flere måneder ligget en del affald i gården tæt ved containerpladsen. Bunkerne består bl.a. af en stor del jern og elektronik, og der er derfor bestilt afhentning af både stort jern og elektronik, hvilket sker i uge 48. Begge bunker vil blive afmærket med skilte og beboerne har nu en mulighed for at slippe af med defekt elektronik eller stort jern, som man normalt selv skal aflevere på genbrugspladsen. Bemærk venligst, at stort jern skal være over 1 m og mindre end 1½ m. Viceværten hænger sedler på opslagstavlerne.
--------------------
For en god ordens skyld skal det endnu engang nævnes, at det ikke er tillad at opbevare private effekter på de fælles lofts- og kældergange.
12.11.11: Arbejdet med at sikre tagstenene langs Frøbels Alle ud mod gården mod den kommende vinter er ved at være færdig. Desværre kunne den anvendte saxlift ikke bruges ud for kældertrapperne, hvorfor vi venter på, at en ny lift dukker op. Når dette sker, vil der samtidig blive udskiftet nogle defekte tagsten hist og pist - bl.a. også på Ewaldsensvej ind mod gården.
--------------------
Kældertrapperne er langt om længe blevet færdige. Der mangler kun nogle småting, bl.a. skal nogle trappetrin repareres. Der er bestilt nye gelændere, som bliver opsat inden for de næste 2-3 uger.
31.10.11: Der er sket en udskiftning i bestyrelsen. Næstformand Poul Erik Jensen har besluttet at stoppe med øjeblikkelig virkning, hvorefter suppleant Jette Veile Christensen er trådt ind i bestyrelsen.
--------------------
Mureren er nu færdig med understrygning af taget. De beboere, der venligst har udlånt deres nøgler til hængelåse, vil få nøglerne retur en af de nærmeste dage.
Desværre er arbejdet med tagrenderne/tagstenene på Frøbels Alle ud mod gården ikke påbegyndt endnu! Det var meningen, at arbejdet skulle være påbegyndt i uge 43, men firmaet PWJ, der skal forestå renoveringen, har haft forrygende travlt og så kom der også en efterårsferie imellem. Bestyrelsen forsøger at få arbejdet påbegyndt i uge 44/45.

17.10.11: Der skulle gerne være masser af varme i radiatorerne nu. Hvis du oplever det modsatte, er du velkommen til at kontakte viceværten, der kan vejlede om de mulige grunde til, at du ikke har varme nok i din radiator.
--------------------
Den store varmtvandsbeholder i fyrkælderen står foran det årlige eftersyn, der foretages den 2. november 2011 i tidsrummet kl. 0730 til kl. 1100. Der vil i det nævnte tidsrum være lukket for det varme vand.
--------------------
Tagrenovation fase 2 skrider fremad. Der blev i sidste uge foretaget en del understrygninger af tagsten, og i denne uge skal der understryges en del loftsvinduer. Når dette arbejde er overstået går mureren i gang med at reparere tagrenderne/tagstenene på Frøbels Alle ud mod gården. Dette arbejde skal gerne være overstået i uge 43 således, at beboerne trygt kan gå vinteren i møde uden at skulle frygte sidste vinters mange vandskader.
--------------------
Tørrerummet i kælderen under Ewaldsensvej 8 roder frygteligt. Der har i flere måneder ligge en del vasketøj, der ikke er afhentet. Derfor en opfordring til beboerne om at slå et slag forbi tørrerummet - det er måske dit tøj, der ikke er afhentet.
Der skal samtidig lyde en opfordring til, at man kun fjerner det tøj, der tilhører en selv. Hvis man opdager, at man har fjernet det forkerte tøj, bedes man lægge det tilbage!
21.09.11: Flere beboere oplever i disse dage, at stuerne er blevet lidt koldere og har anmodet viceværten om at åbne for varmen. Det vil han også meget gerne, men kan desværre ikke, idet han har konstateret en fejl på varmeanlæggets returventil. Hvis han åbner for varmen nu, vil returvarmen være alt for varm og resultere i "bøde" til foreningen. Vi håber på, at Frederiksberg Forsyning kan komme og udbedre fejlen inden weekenden!
10.09.11: Der står stadig en del cykler og "flyder" i gården, hvorfor der gøres opmærksom på, at cykler (ikke ladcykler) og barnevogne atter kan placeres i kældergangene. Undgå venligst at sætte cykler i kældergangene umiddelbart inden for dørene til- og fra kældertrapperne!
08.09.11: "Operation oprydningsdag" nærmer sig med raske skridt. Læs nærmere her!
02.09.11: Foreningen har nu fået fornyet Energimærkningen, der kan læses her.
25.08.11: Blanket til registrering af hunde og katte.
Ifølge den nye husorden skal hunde og katte være registreret hos bestyrelsen, hvilket sker ved, at ejeren af husdyret udfylder og afleverer en til formålet fremstillet blanket til administrator, B & T Administrationen, H. C. Andersens Boulevard 51, 2. sal, 1553 København.
Blanketten skal være ejerforeningens administrator i hænde inden hunden eller katten "flytter ind".
Blanketten skal også udfærdiges på de hunde og katte, der boede i ejendommen på det tidspunkt, da den nye husorden blev vedtaget - her er fristen den 15. september 2011. Man er velkommen til at vedlægge et foto af husdyret.
--------------------
Tørretumbleren har i dag fået nye reservedele og kører igen - Jubii!
--------------------
Beboerne kan igen benytte kælderrummene, idet de nu alle er "støvsuget" og desinficeret. Et godt råd vil være - lad være med at sætte ting af værdi og ting, som du holder af, på gulvet. Sørg for at hæve niveauet i kælderrummet, så et eventuelt nyt skybrud af samme karakter ikke får samme skadevirkning. Man kan selvfølgelig aldrig gardere sig 100%, men alligevel .....
OBS! Rummet til storskrald må IKKE benyttes endnu, idet afløbet er stoppet og først skal renses.

24.08.11: Reservedelene til tørretumbleren, der skulle ankomme fra Sverige, er jf. Elektrolux endnu ikke dukket op, men står noteret til levering i morgen torsdag. Vi må desværre nok leve med endnu nogle dage og en weekend uden tørretumbler.
--------------------
Falcke Ejendsoms Service har bekræftet, at rengøring og desinficering af kælderrum og de fælles kælderarealer starter op i dag over middag. Har man stadig effekter stående på de fælles kælderarealer, er det sidste chance for at få dem fjernet nu.
--------------------

21.08.11:
pap-container
Hvad får nogle beboere til bare at smide om sig med ting? Det er jo tydeligt for enhver, at der ikke er plads i pap-containeren, men det er nogle beboere åbenbart ligeglade med! Pap-containerne tømmes først om en uge og man tør dårligt tænke på, hvor meget pap og andet affald, der inden da kan nå og blive smidt ovenpå containerne!

19.08.11:Drikkevandet på Frederiksberg og i København er forurenet. Vandet skal koge i mindst 2 minutter inden brug - læs nærmere her, hvor du også får oplysninger om kogevejledning m.m. Lyt også til Københavns Radio eller tjek tekst TV for nærmere oplysninger. Du kan også få akutel information om situationen på hjemmesiden Kriseinfo.dk
Opdatering 20.08.11: Kogeanbefalingen af drikkevandet på Frederiksberg er nu ophævet. Frederiksberg Forsynings vandprøver har vist, at vandet på Frederiksberg ikke indeholder spor af forurening. I samråd med embedslægen er det derfor besluttet at ophæve kogeanbefalingen for drikkevandet på Frederiksberg. Læs mere her.
18.08.11: Meddelelse til alle beboere om rydning af alle kælderrum m.m.: Alle kælderrum SKAL være ryddet i gulvplan og frit tilgængelige i en højde af mindst 40 cm senest søndag den 21. august 2011 kl. 1800, idet Falcke Ejendoms Service påregner at gå i gang med den endelige støvsugning og desinficering af kælderarealerne og kælderrum mandag den 22. august.

Der er stadig en del kælderrum, hvortil der ikke er adgang, ligesom nogle kælderrum er åbne, men ikke tilstrækkelige tømte for genstande.

De pågældende kælderrum SKAL åbnes og tømmes inden desinficering kan påbegyndes.

Det er meget vigtigt, at kælderarealerne bliver desinficeret for at undgå skimmelsvamp og anden miljøskadelig udvikling.

Hvis det bliver nødvendigt for foreningen at skaffe sig adgang til kælderrum med magt, bliver den endelige udgift til fogedret, advokat, opmagasinering m.m. pålagt de respektive ejere/beboere.

Alle cykler, ladcykler, barnevogne, kufferter, tasker, reoler, løse radiatorer m.m., som tilhører beboerne, SKAL ligeledes være fjernet fra de fælles kælderarealer inden desinficeringen påbegyndes.

Opbevaring af egne genstande, mens desinficeringen står på, er for den enkelte ejers/beboers egen regning og ansvar. Det er tilladt at placere tingene i gården, så længe arbejdet står på.


17.08.11: Mandag den 22. august eller tirsdag den 23. august - afhængig af vejret - opsættes stillads i gården ved altanerne mellem Frøbels Alle 1 og Ewaldsensvej 8, idet skotrenderne skal repareres.
Selve arbejdet med skotrenderne forventes igangsat tirsdag den 23. august eller onsdag den 24. august - igen afhængig af vejret - og arbejdet vil stå på resten af uge 34 og måske et par dage ind i uge 35.
16.08.11: Bestyrelsen har over sommeren lavet en opdatering af reservationstavlen i vaskeriet, så vi forhåbentlig slipper af med reserveringer af tider ved brug af sedler! Hvis nogle ejere ikke har mulighed for booking af vaskeriet pga. manglende nøgle, kan man kontakte bestyrelsen. Der hører til hver lejlighed en vaskerilås med nøgle, som skal følge med lejligheden ved salg/køb, så nye ejere kan reservere tid i vaskeriet. Nøglen har samme nr. som lejligheden.
11.08.11: Tørretumbleren er desværre ramt af defekt. Den er installeret og taget i brug 1. december 1988, og "synger nok på sidste vers". Møntindkastet er defekt og kan muligvis ikke laves, siger reparatøren, der i dag har forsøgt at reparere den. Han vil dog gøre hvad han kan for at skaffe reservedele.
Opdatering 16.08.11: Elektrolux har meddelt, at der er bestilt reservedele til tørretumbleren. Desværre er reservedelene i restordre - kommer fra Sverige. Tørretumbleren forventes repareret i uge 34.
--------------------
Affugterne i kældergangene er i dag udskiftet og flere er kommet til. Der står en affugter ud for tørrerummet og det er vigtigt, at døren til tørrerummet forbliver lukket så længe, at affugteren står dér.
10.08.11: Det bliver mandag eller tirsdag i uge 34, at den endelige desinficering af kælderarealerne inkl. kælderrum sættes i gang. Der er stadig en halv snes kælderrum, hvortil der ikke er adgang. De respektive beboere opfordres til at tømme deres kælderrum snarest!
Alle kælderrum skal som udgangspunkt være ryddet i gulvplan og frit tilgængelige i en højde af mindst 40 cm.
20.07.11: Arbejdet med kældertrapperne ligger stille i øjeblikket. Murerne skal jo også holde ferie, men de vender efter det oplyste tilbage medio uge 30.
Affugtningen af kælderarealerne skrider fremad. Der mangler stadig at blive tømt en snes kælderrum, ligesom der på de fælles kælderarealer stadig står "herreløse" ting, som endnu ikke er fjernet!
Alt i alt skal vi nok affinde os med, at der kommer til at gå mange uger før gården og de fælles kælderarealer igen ligner sig selv.
13.07.11: Vores gård ligner snart en losseplads.
Desværre er der ikke noget at gøre ved det lige nu. Vi må bare håbe, at det snart får ende!

I øjeblikket foregår der renovering af vores kældertrapper, og det kan desværre ikke undgås, at det giver nogle gener for beboerne. Således har murerne støbt nye vægge i dag og opsat afstivere, hvilket betyder, at adgangen til kælderen under Frøbels Alle er spærret de næste par dage, ligesom adgangen til kælderen under Ewaldsensvej og vaskeriet også er spærret for adgang via gården. Det kan dog lade sig gøre at komme i vaskeriet via gennemgangen fra Frøbels Alle 1. Husk at dukke hovedet!
Hvis vejret arter sig, vil afstiverne måske kunne fjernes allerede fredag!
Det vil i disse dage ikke være en god ide at opbevare ting og sager i kælderen - så som cykler m.m., hvis man skal bruge disse ting i dagligdagen.
--------------------
I det hele taget må vi sige, at tingene ikke helt flasker sig for os i øjeblikket, og det gør det jo ikke bedre, at ejerne af naboejendommen - helt uden at advisere bestyrelsen - har valgt at igangsætte en renovering af altaner og opsætte irriterende stilladser således, at al færdsel til og fra vores gård hindres eller hæmmes. Heldigvis er det lykkes at få en god dialog med deres administrator og håndværkerne på stedet, så vi håber på, at det hele ender godt!
--------------------
På given foranledning skal det pointeres, at ALLE kælderrum skal tømmes - også for diverse plader o.l. på gulvene - og alt indbo samt alle cykler m.m. skal fjernes fra kældergangen inden Falcke Ejendoms Service kan gå i gang med rengøring og desinficering. Vi kender endnu ikke datoen for dette, men det bliver tidligst i næste uge. Vi håber samtidig, at det lykkes firmaet at skaffe flere affugtere, så processen kan fremskyndes!
--------------------
HUSK AT TJEKKE DENNE SIDE DAGLIGT - bestyrelsen forsøger at holde siden opdateret "time for time".
08.07.11: På given foranledning skal det oplyses, at det kun er vandskadede ting som følge af det voldsomme skybrud, der må stilles i gården. Det er altså som udgangspunkt ikke tilladt at sætte almindeligt storskrald ved de vandskade ting. Når kælderarealerne er blevet rengjorte og desinficeret, kan man igen sætte storskrald i kælderen.
Hold øje med siden her - den bliver opdateret snarest med hensyn til oplysninger om midlertidig anbringelse af almindeligt storskrald.
Opdatering 10.07.11: Storskrald, der ikke har været i kontakt med kloakvandet, kan i nødstilfælde anbringes på asfalten i gården ud for birketræet/Ewaldsensvej 10 - GÆLDER IKKE FOR FARLIGT AFFALD OG ELEKTRONISK AFFALD. Denne type affald skal man selv skaffe sig af med!
06.07.11: Vandskaderne på vores ejendom er d.d. blevet besigtiget af bygningsforsikringens taksator og han oplyste bl.a., at alle kælderrum skal tømmes, inden man kan gå i gang med den endelige rengøring og desinficering. Det er meget vigtigt, at den enkelte beboer straks kontakter sin indboforsikring med henblik på skadesanmeldelse, fjernelse og opmagasinering af indbo. Det kan næsten ikke gå for hurtigt! Der vil snarest blive udsendt information om, hvornår der er deadline for tømning af kælderrummene.
05.07.11: I forbindelse med renoveringen af vores kældertrapper henledes opmærksomheden på, at der ikke må lænkes cykler eller andet til cykelstativet og gelænderne, hvilket i øvrigt heller ikke er tilladt i henhold til ejerforeningens husorden. --------------------
Falcke Ejendom's Service har i dag påbegyndt oprydning og desinficering i fyrrummet, vaskeriet, wc'et i gården og alle fælles kælderarealer. Skadesramte effekter er anbragt i gården, hvor de kan besigtiges inden de bliver bortskaffet. Ting, der er mærket med malertape, vil ikke blive bortskaffet (endnu). Fotos af de beskadigede ting kan ses på Galleri Frøbel.
Der er opsat affugtere i kældergangene.
Når skaderne er blevet besigtiget og godkendt af en taksator, vil det snarest muligt blive arrangeret således, at alle får mulighed for at tømme deres kælderrum, som Falcke Ejendoms's Service herefter vil rengøre og desinficere. Der vil snarest blive informeret om dato og fremgangsmåde m.m.
Den enkelte beboer skal selv foretage skadesanmeldelse til sit indboforsikringsselskab med hensyn til de ting, der har taget skade i respektive kælderrum.
04.07.11: Grundet de store mængder vand i fyrkælderen har el-installationerne taget skade og cirkulationspumperne kan derfor ikke køre. Det kan dog godt lade sig gøre at få varmt vand i hanerne - bare man lader vandet løbe længe nok.
Beboerne opfordres på det kraftigste til at tjekke deres kælderrum for vandskade så hurtigt som muligt, idet ALLE kælderrum har stået under vand!
Der vil snarest blive iværksat rengøring og affugtning af kældergangene.
--------------------
Renoveringen af kældertrapperne går i gang onsdag morgen, hvis alt går efter planen. Det er selvfølgelig uheldigt, at dette arbejde sættes i gang netop nu, hvor beboerne skal have adgang til deres kælderrum, men hvis alle viser hinanden gensidig hensyn, skal det nok gå!
03.07.11: Voldsomt skybrud over Frederiksberg.
Vores ejendom gik ikke ram forbi. Vi fik masser af vand og alle kælderrum har stået under vand. Fyrkælderen stod på et tidspunkt under ca. 1½ meters vand! Se diverse fotos her: Galleri Frøbel.
Beboerne opfordres til hurtigst muligt at tjekke deres kælderrum, idet indbo kan have taget skade.
14.06.11: Den ekstraordinære generalforsamling i dag kl. 1730 havde deltagelse af i alt 11 stemmeberettigede - inkl. bestyrelse og fuldmagter.
Chefadministrator Lisbeth Bayer ledede slagets gang, som så mange gange før, og det hele endte med, at alle forslag blev vedtaget.
Dette betyder bl.a., at den nye husorden nu er trådt i kraft og gælder fremover. Hjemmesiden vil snarest blive tilrettet med de nye regler.
Referat fra generalforsamlingen vil blive udsendt til ejerne inden for de næste par uger.
29.05.11: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling - læs nærmere her!
02.05.11: På den ordinære generalforsamling torsdag den 28. april blev bestyrelsens beretning godkendt uden spørgsmål! Både regnskab og budget blev godkendt. Den nye husorden blev ligeledes godkendt og det samme blev de forslag, som bestyrelsen havde fremsat mht. til specifikke vedligeholdelsesarbejder for op til kr. 250.000.
Forslagene til ændring af vedtægterne blev alle så godt som enstemmigt vedtaget, men da vedtægtsændringer kræver vedtagelse af mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, skal der inden for de næste 8 uger indkaldes til og afholdes en ekstraordinær generalforsamling før vedtægtsændringerne kan træde i kraft.
Bestyrelsen vil foranledige, at der snarest muligt bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
14.04.11: Stormvejret i sidste uge var ude efter vores tag, hvilket resulterede i nedfaldne tagsten på fortovet Frøbels Alle ud for nr. 5 og i gården ud for bagtrappen til Ewaldsensvej nr. 8.
Heldigvis kom ingen til skade. Skaderne er anmeldt til forsikringen, der har sat Amager Mureren på sagen.
--------------------
Der er fjernet en vaskebalje fra vaskeriet! Den pågældende beboer, der har lånt den, må gerne stille den tilbage. På forhånd tak.
--------------------
Opdatering 280411: Vaskebaljen er dukket op igen - bare sådan uden videre! Lad os håbe, at "tyveriet" ikke gentager sig!
10.03.11: Projekt aftrækskanaler er stort set afsluttet - med stor succes.
Samtlige kanaler på loftet er udskiftet og isoleret, og samtlige lodrette kanaler har gennemgået en tiltrængt rensning.
I disse dage foregår de afsluttende isoleringsopgaver, der formentlig er færdige her i uge 10!
--------------------
Der lukkes for fjernvarmen tirsdag den 15. marts 2011 i tiden mellem kl. 0900-1500. Der bliver ophængt sedler på opslagstavlerne (hovedtrapperne).
--------------------
Den ordinære generalforsamling skal afholdes den 28. april 2011 i Lindevang Kirke. Dagsorden, regnskab og budget, samt forslag til ændring af vedtægterne/husorden vil blive udsendt med de sædvanlige tidsfrister.
25.01.11: Projekt aftrækskanaler. Godt nyt til de beboere, som har forsænkede lofter!
Formanden har talt med firmaet - SSG -, der skal rense aftrækskanalerne, og omkring de forsænket lofter kan det nu oplyses, at det ikke umiddelbart er nødvendigt at fjerne noget af loftet, hvis følgende absolutte krav er opfyldte:
1. Den monterede ventilator i det forsænkede loft skal sidde umiddelbart under aftrækskanalhullet i muren/loftet.
2. Den monterede ventilator skal pilles ned og de afmonterede el-ledninger skal isoleres, så der på ingen måde kan ske skade.
3. Diameter på flexslange bør ikke være under 120-150 mm.
4. Der tages i det hele forbehold for defekte flexslanger og overgangsstykker.
Lad os håbe, at kun et fåtal skal fjerne noget af deres forsænkede loft!
22.01.11: Projekt aftrækskanaler er nu nået så langt, at den rådgivende ingeniør, Peter Schmidt, på det kraftigste har anbefalet at rense aftrækskanalerne ned til hver enkelt lejlighed. Dette arbejde vil blive påbegyndt mandag den 31. januar 2011. Der er uddelt skrivelse til alle beboerne med relevante oplysninger om arbejdets opstart og afslutning. Det indskærpes på det kraftigste, at beboerne skal være hjemme eller sørge for, at andre kan give håndværkerne adgang til badeværelset, når arbejdet går i gang!
--------------------
Projekt Oprydning i kælderen løber af stablen i løbet af sommeren. Der står mange forskellige effekter lige fra kattegrus til bildæk og fælge og fylder op i strid med reglerne. Beboerne har selv ansvar for at fjerne tingene. Se her på Galleri Frøbel hvor slemt det står til!
15.01.11: Bestyrelsen henledte den 9. oktober 2010 her på hjemmesiden opmærksomheden på, at der grundet brandfare ikke må stå barnevogne, klapvogne, cykler, opbevaringskasser, fodtøj, affaldssække og andre ting på hverken for- eller bagtrapperne!
Der er nu opsat skilte i kælderen under Ewaldsensvej (2 steder) og i kælderen under Frøbels Alle (3 steder), hvor barnevogne og klapvogne med fortrinsret kan henstilles.
Skrivelse med henblik på at forebygge brandfare er omdelt til alle beboerne (ret. 22.01.11).
06.01.11: Viceværten meddeler, at der bliver afhentet elektronik i uge 2 - du kan placere det i gården efter viceværtens anvisninger, som er opsat på opslagstavlerne.
05.01.11: Den ekstraordinære generalforsamling d.d. kl. 1730 foregik i kælderen under Frøbels Alle, idet det var for koldt og blæsende i gården. Formanden var dirigent.
Der var fremmødt 10 ejere og 2 ejere havde fremsendt fuldmagter til støtte for begge forslag. Begge forslag blev vedtaget med stort flertal.
Referat vil snarest blive udsendt.
24.12.10: Pas på istapperne! Kik op, når du bevæger dig tæt på vores ejendom!
Der hænger store istapper ned fra tagrenderne ud til gården. Trapperne til kælderen under Frøbels Alle er derfor afspærret indetil videre. Der er opsat minestrimmel andre steder i gården og i kælderskakten til nr. 1/vaskekælderen for at gøre beboerne opmærksom på faren ovenfra. Se fotos optaget juleaftens dag kl. 1410 på Billedegalleriet.
--------------------
Liften, der står i gården ud for nr. 1 og nr. 8, ankom i tirsdags. Det var meningen, at liften skulle bruges i forbindelse med fejlsøgning og udbedring af vandskader på 4. etage, samt fjernelse af istapper. Desværre er liftens betjeningspanel ikke funktionsduelig i frostvejr, og derfor kommer den til at holde jul - og måske også nytår - i vores gård!
18.12.10: Grundet ekstreme vejrforhold er det ikke lykkes at komme i gang med den sidste etape af tagprojektet. Håndværkerne kan ikke arbejde på taget så længe, det er frostvejr, og den rådgivende arkitekt fraråder at opsætte stillads så længe, der ikke er plus grader i luften.
--------------------
Vi har grundet det ekstreme vejr med masser af sne og skiftevis tø og frost oplevet, at et par lejligheder på 4. etagerne har fået vandskade. Skaderne er formentlig opstået som følge af, at tagrenderne og nedløbsrørene fryser til med is, hvorved vandet ikke kan løbe væk og derfor løber tilbage og ind i murværket/ind på loftet med vandskade til følge på et køkken og et soveværelse. Vi forsøger trods det kolde vejr at få opsat en lift i uge 51 således, at håndværkerne kan komme op og tage tagrenderne nærme i eftersyn og måske - hvis det er muligt - at ændre tagrendernes fald, så vandet ikke kan løbe den forkerte vej.
--------------------
Projektet med aftrækskanalerne er ved at være i sidste beslutningsfase. Vi har fået 2 tilbud - den tredje tilbudsgiver udeblev - og kan inden længe sætte projektet i gang. Vi vil undervejs i projektet undersøge, om det bliver nødvendigt at rense aftrækskanalerne til hver enkelt lejlighed og skal derfor bede ejerne om flere penge.
--------------------
Vi bliver derfor nødt til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, idet der skal bruges et par hundrede tusinde kroner mere end vi råder over til de ovennævnte presserende opgaver.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 5. januar 2011 kl. 1730 i gården. Vi krydser fingre for, at vejret arter sig, ellers må vi ty til kælderen. Indkaldelse og dagsorden, der vil indeholde oplysninger om, hvad det kommer til at koste den enkelte ejer, er på trapperne.

Med håb om, at alle får en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
25.10.10: Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i dag kl. 1900 med advokat Uffe Bierfelt som dirigent.
Fremmødet talte 23 ejere, heraf 5 fuldmagter.
De fremsatte forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal, hvilket også gjorde sig gældende med hensyn til forslaget vedrørende udluftningskanalerne.
Peter Madsen blev valgt til formand og det lykkedes af få "fuld hus" til både bestyrelsen og suppleanter.
Generalforsamlingen tilkendegav sin opbakning til, at bestyrelsen udformer en revideret husorden til næste ordinære generalforsamling, og omkring spørgsmålet om husdyr/hunde resulterede høringen i, at vores nuværende regler er rimelig dækkende.

09.10.10: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober 2010 er nu udsendt med posten. Indkaldelsen, dagsorden og forslag kan også læses her!

Dagsordenen indeholder et par ekstra underpunkter i forhold til den oprindelige dagsorden fra den forrige ekstraordinære generalforsamling.
Det ene underpunkt går ud på, at ejendommens udluftningskanaler på loftet trænger til en renovering, der godt kan gå hen og blive en bekostelig affære.

Det andet underpunkt omhandler et forslag til, at bestyrelsen bemyndiges til at udarbejde en ny og tidssvarende husorden.

Det tredje underpunkt, der lægger op til en drøftelse af, hvilke husdyr der kan tolereres i ejendommen, er affødt af en aktuel "hundesag", som bestyrelsen og administrator for nylig har været indblandet i. Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om den generelle holdning til husdyr med henblik på af få affattet nogle klare regler på området.
--------------------
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at der grundet brandfare ikke må stå barnevogne, klapvogne, cykler, opbevaringskasser, fodtøj, affaldssække og andre ting på hverken for- eller bagtrapperne!
Barnevogne og klapvogne henvises til fællesarealerne i loft- og kælderrum, hvor der snart vil blive opsat skilte, der viser, hvor de med fortrinsret kan henstilles.
--------------------
Forebyg brandfare - læs mere om reglerne - følg dette link til Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 184 af 6. juni 1983 om brandsikring af beboelsesbygninger opført år 1900 og senere - tryk her!
05.10.10: YouSee: Ændringer i TV-pakkerne og nye priser pr. 1. januar 2011 - nye priser og regulering af pakkerne m.m.
Hvis du vil vide mere om YouSee/Foreninger, kan du følge dette link!
15.09.10: Søren Bonde meddelte den 12. september 2010 bestyrelsen, at han af private årsager ønsker at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig varsel.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med en af suppleanterne, Peter L. Madsen, der således tager endnu et år i bestyrelsen.
--------------------
Den nye bestyrelse har afholdt overdragelsesforretning med den afgående formand, Elin Rasmussen, og Peter L. Madsen. Der ligger flere opgaver og venter forude.
Når den nye bestyrelse har fået et overblik af diverse forretningsgange, pligter og arbejdsopgaver, vender vi tilbage med oplysninger her på siden.
--------------------
Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt senest i uge 43. Vi forsøger at leje lokalerne i Lindevang Kirken mandag den 25. oktober 2010.
Opdateret til: Lindevangsskolen kl. 19-21.
02.09.10: Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt uden, at der blev valgt en komplet bestyrelse. Formandsposten er stadig ledig.
Da der ikke var fremmødt mindst 2/3 af ejerne, kunne de fremsatte forslag ikke vedtages endeligt, men skal tages op på en ny ekstraordinær generalforsamling, der forventes afholdet inden 8 uger. Nyheds-mail vil snarest blive udsendt.
18.08.10: Der indkaldes hermed til ekstraordinære generalforsamling torsdag den 2. september 2010. Læs mere her!
02.06.10: Den ekstraordinære generalforsamling forventes afholdt sidst i august eller først i september 2010.
29.04.10: Generalforsamlingen blev afholdet i dag kl. 1900.
Der var ikke tale om det store fremmøde! Nogle medlemmer havde ikke modtaget indbydelsen, og andre havde ikke modtaget det fremsatte forslag!
Det fremsatte vedtægtsforslag, der kan læses her, blev forkastet. Generalforsamlingen fandt det dog formålstjenestligt at formulere et nyt forslag, der vil blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling. Her skal der også vælges en ny formand, idet Elin Rasmussen ikke ønskede genvalg, ligesom der skal vælges medlemmer til bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen.
Der blev på generalforsamlingen udtrykt ønske om en mail-liste, der fx kan bruges til at give medlemmerne informationer via e-mail.
Mail-listen er nu oprettet her på hjemmesiden.
08.04.10: Viceværten meddeler, at der vil være en storskralds-container i gården fra tirsdag den 13. - torsdag den 15. april 2010, som er til fri afbenyttelse for beboerne. Der gælder de samme regner for containeren som for affaldsrummet - ingen elektronik, byggeaffald, malingrester mv.

Bemærk venligst! Der kan afleveres elektronik-affald i gården på et nærmere anvist sted i uge 16.
22.03.10: El-arbejde i kælderen!
Der er i dag påbegyndt el-arbejde i kælderen. Personale fra EL-Consult er i færd med at udskifte gamle mørnede ledninger, og samtidig flytter man loftslys, der er "kommet i klemme" over vandrørerne, ligesom de gamle trykknapper udskiftes med bevægelsesfølere.
02.03.10: Affald på afveje!
Der har i flere dage ligget noget "herreløs" affald på den lille græsplæne/fortov ved Frøbels Alle 7.
Hvem kender til dette?
25.02.10: Forslag til generalforsamlingen 2010. Generalforsamlingen afholdes som vanligt sidst i april måned. Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes af hensyn til udsendelse til ejerne være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 22. marts 2010. Forslag kan dog modtages indtil 3 uger før generalforsamlingen.
Forslag kan sendes på mail til bestyrelsen@froebelewaldsen.dk eller sendes/afleveres til Elin Rasmussen i nr. 8, 4.th.

27.01.10 Varslingsbrev!: Renoveringen af vores tag er gået ind i sidste fase. Der er konstateret rådskade på remmen under spærrene på gårdsiden ved nr. 8, og håndværkerne går i gang den 1. februar 2010 med at opsætte stillads. Der er omdelt Varslingsbrev til beboerne. Brevet kan læses: her!
--------------------
Blog "Ewald" har nu bestået i over 14 dage, men alligevel er der kun 3 beboere, der har været inde og "snuse"!
11.01.10: Nu er beboernes muligheder for at kommunikere indbyrdes med hinanden og bestyrelsen direkte hjemme fra sofaen endelig blevet muligt. Vi har fået en blog!
Mange vil sikkert spørge, hvad er en blog? Svaret kan bl.a. læses på "Wikipedia, den frie encyklopædi" følg dette link!
Vores blog er tænkt som et diskussionsforum for beboerne således, at man hér kan lufte sine meninger og forslag til, hvad der rører sig i vores ejerforening, dog under hensyn til almindelig god sprogbrug og under almindeligt ansvar for egne udtalelser og handlinger.

Blog'en vedligeholdes af webmaster Peter Madsen, og den bliver foreløbig kun åbnet for ejerforeningens beboere.
Hvis du ønsker adgang til blog'en, skal du sende webmaster en e-mail med dit navn/adresse og e-mail-adresse, hvorefter du snarest vil modtage en e-mail med brugernavn og password. Det anbefales at ændre password straks.
Blog'en, som har fået navnet "Ewald", har følgende adresse: http://blog.froebelewaldsen.dk/. Tryk her, hvis du vil på blog'en!
God fornøjelse med blog'en!
23.12.09: Den ekstraordinære generalforsamling den 22. december 2009 kl. 1700 i gården sagde ja til kreditaftalen. Læs nærmere her på hjemmesiden under punktet "Referater".
--------------------
Juletræet kan genbruges: Tag varmt tøj på samt børnene og børnebørnene og juletræet i hånden og kom til en hyggelig familiedag med naturaktiviteter i LINDEVANGSPARKEN søndag den 10. januar 2010 kl. 11-15.
Naturvejlederen er klar til at fortælle om vinterfugle og fodring, og der vil være fugleværksted med aktiviteter for børn og voksne. Undervejs byder De Grønne Pigespejdere fra Frederiksberg på forfriskninger.
- Se juletræet blive til flis og tag evt. flis med hjem.
- Lav pandekager over bål og drik varm kakao til.
- Lav en fuglekasse eller en mejseklokke.
- Genbrug juletræet til foderting og få lidt godt med hjem til fuglene. Alle aktiviteter er gratis, skriver Frederiksberg Kommune i deres sidste nyhedsbrev nr. 4 2009.
21.12.09: Så lykkedes det at få en færdigmelding på renoveringen af vores tag (binding af tagsten og understrygning af tagsten). Beboerne har fra den tilsynsførende arkitekt fået en skrivelse, hvoraf det bl.a. fremgår, at der vil blive adgang til loftsrummene i aften efter kl. 2100.
Desværre er renoveringen ikke helt færdig, idet en del loftsvinduer er utætte og skal udskiftes, ligesom der skal udbedres noget råd.
Det fremgår af færdigmeldingen, hvilke loftsrum der skal have udskiftet vinduer, og hvortil håndværkerne igen skal have adgang til i begyndelsen af januar 2010. Læs skrivelsen her!
13.12.09: Desværre har det vist sig, at håndværkerne endnu ikke er færdige med renoveringen af taget. Vores tilsynsførende på projektet er ikke tilfreds med det arbejde, som er udført, hvorfor han har taget kontakt til entreprenøren.
Det vides ikke, hvor længe udsættelsen vil vare, så hold venligst øje med siden hér.
Vi vil så hurtigt som muligt opdatere med tidspunkt for slutdato og dato for, hvornår man igen kan få adgang til loftet.
09.12.09: Ekstraordinær generalforsamling: Tryk her og læs indkaldelsen!
05.12.09: Postkasseanlæg: Postkasserne er i dag monteret med navneskilte og alle beboerne har hver fået 2 stk. nøgler.
Hvis man ikke ønsker reklamer i sin postkasse, skal man selv kontakte Post Danmark mht. til mærkater m.m.
15.11.09: Renoveringen af taget går i gang mandag morgen. Der bliver i gården v/cykelstativet opsat en opholds-container til håndværkerne.
Rydning af pulterrum Frøbels Alle 1-7 skal være tilendebragt den 16. november inden håndværkerne går i gang. Beboerne bedes være opmærksomme på, at man selv hæfter for sit pulterrum og er det ikke ryddet så meget, at håndværkerne kan komme til, vil bestyrelsen ladet det rydde for beboerens regning. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at alle beboerne har tildelt et pulterrum.
Bemærk - det er ikke nødvendigt at rydde pulterrummene helt, man må gerne have effekter stående, hvis man holder sig inden for de grænser, der er afstukket i det omdelte "varslingsbrev."
--------------------
Postkasseanlæg: Postkasserne vil blive taget i brug inden længe, idet reklame-omdelerne allerede har fyldt de flest op med reklamer o.l. Postkasserne skal jf. loven tages i brug den 1. januar 2010.
Følgende er sakset fra Post Danmarks hjemmeside og henvender sig til bevægelseshæmmede, handicappede og pensionister.
"Der findes nogle undtagelser fra reglen om, at dagens post afleveres i brevkasseanlægget. Bevægelseshæmmede eller handicappede har krav på at få post leveret til døren, hvis de ikke selv kan tømme deres brevkasse. Det er socialforvaltningen, der indstiller til den lokale postmester, om beboeren får dispensation fra de almindelige regler for aflevering af post. Dansk Blindesamfund og De Samvirkende Invalideorganisationer har ifølge bekendtgørelsen samme mulighed for at afgive en indstilling. Er man fyldt 65 år og bor i en ældre etageejendom, kan man efter anmodning få bragt sine forsendelser til døren. Når anmodningen afleveres på posthuset, skal beboeren medbringe billedlegitimation og dokumentation for, at han/hun er fyldt 65 år. Når beboeren har fået dispensation, skal der sættes en mærkat på brevkassen i brevkasseanlægget. Den sikrer, at alle bude er bekendt med, at beboeren skal have sine forsendelser bragt til døren. Mærkaten bliver udleveret, når man får sin dispensation, og den skal fjernes igen ved fraflytning. Når dispensationen er givet, skal postbuddet have mulighed for at aflevere posten i en brevkasse eller i en brevsprække i beboerens dør."
Nej tak til reklamer - du kan læse meget mere om ordningen på Post Danmarks hjemmeside.

07.11.09: Det blev Øens Murerfirma A/S, der vandt licitationen på vedligeholdelse af vores tag.
Rådgivende arkitekt, WITRAZ arkitekter, der har stået for licitationen, har i disse dage uddelt et "varslingsbrev" til alle beboerne, så ingen kan være i tvivl om arbejdets omfang og forløb.

Beboerne bedes læse varslingsbrevet grundigt og være opmærksom på, at dørene til loftet vil blive udskiftet med nye cylinderlåse, så ingen uvedkommende kan få adgang til loftet, mens renoveringen står på.

Hvis man kommer i den situation, at man nødvendigvis skal have adgang til loftet, mens renoveringen står på, bedes man kontakte formand Elin Rasmussen eller bestyrelsesmedlem Peter L. Madsen eller sende en e-mail til bestyrelsen.
Alle spørgsmål vedrørende byggesagen skal rettes direkte til bestyrelsen!

03.10.09: Projekt "renovering af tag", der blev sanktioneret på sidste generalforsamling, er nu sendt i udbud og vi bliver inden længe præsenteret for det endelige resultat. Forinden vil det være en god ide at få ryddet op på sit loftsrum og fjernet ting, der har værdi. Det bliver ikke nødvendigt at fjerne alt fra loftsrummene. Ting, der kan placeres umiddelbart inden for dørene og under "lægtelofterne", kan blive stående - dog på eget ansvar mht. til tyveri og beskadigelse! Ting, der skal smides væk, kan anbringes i dertil indrettede containere, der vil blive opstillet i gården. Det vil også være en god ide at sikre sig, at man har mere end én nøgle til hængelåsen, idet håndværkerne får brug for at låne en nøgle så længe renoveringen står på.
Yderligere oplysninger vil snarest tilgå her på hjemmesiden.
--------------------
Postkasseanlæg: Postkasserne vil først blive taget i brug engang i december måned, idet vi til det sidste vil nyde at få posten bragt til døren.
--------------------
Husorden: Der udvises desværre fra enkelte lejligheder en vis ligegyldighed omkring hensynet til andre beboere, hvorfor opmærksomheden henledes på, at der består en GÆLDENDE husorden i vores forening - kan læses her! Hensynsløs adfærd over for omboende kan resultere i, at man som ejer fortaber retten til at bo i sin ejerbolig!
--------------------
YouSee: Ændringer i TV-pakkerne og nye priser pr. 1. januar 2010 - læs her!
29.07.09: Renoveringen af vores kloaksystem er færdig. Peter Schmidt, Rådgivende Ingeniørfirma, har besigtiget renoveringen og udtalt tilfredshed med forløbet og resultatet. Umiddelbart finder han vores kloaker i god stand, hvilket ikke mindst skyldes, at størstedelen er lavet af beton.
--------------------
EL-Consult er i disse dage i færd med at opsætte lys på hovedtrapperne umiddelbart inden for hoveddørene således, at postkasserne får den rette belysning af hensyn til postbuddet (påbud fra Post Danmark).
Når dette arbejde er færdig, går EL-Consult i gang med at montere belysning på pladsen ved affaldscontainerne.
--------------------
Der er i disse dag og frem til medio august måned vejarbejde på Ewaldsensvej ud for nr. 8 og på hjørnet med Frøbels Allé. Den nuværende fodgængerovergang skal sløjfes og flyttes til hjørnet. Det er alligevel her, at skolepatruljen leder elever og andre trafikanter over vejen om morgenen. Belægningsarbejdet skulle efter det oplyste give give 1½ parkeringsplads ekstra!
19.07.09: Temalokalplanen for åbning af skolers og institutioners udearealer, der blev omtalt her på siden den 15. februar 2009, er blevet vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Læs nærme om lokalplanen ved at følge dette link - tryk her.
28.06.09: Der foregår i øjeblikket, som led i vedligeholdelse af taget, udbedring af træværket over nr. 1, idet der er fundet tømmersvamp. Det er derfor, at der er sat stillads op i gården. Reparationen dækkes af ejendommens forsikringen.
--------------------
Som følge af brud på vores kloakker sidste år, har bestyrelsen iværksat en nærmere undersøgelse af kloakkernes tilstand, og på generalforsamlingen den 28. april 2009 blev bestyrelsen bemyndiget til at iværksætte en udbedring af kloakkerne. Udbedringen påbegyndes den 1. eller 2. juli 2009, og det drejer sig primært om 12 reparationer af åbne samlinger og forskudte samlinger.
Der vil blive behov for en del opgravningsarbejde omkring ejendommen. Nærmer vil følge her på hjemmesiden, ligesom der vil blive ophængt sedler i opgangene - tryk her!
--------------------
Hjælp bestyrelsen med at holde ejendommen og fælles arealer, så vi kan være bekendt at vise det frem. Læs her hvordan!
25.06.09: Hvorfor er nogle beboere så ligegyldige eller dovne? Se her hvorfor, der spørges!
20.06.09: Der er kommet nye priser for TV-pakkerne - læs her!
12.06.09: Bagtrapperne har i løbet af uge 24 fået en ordentlig gang lak. Vær meget forsigtig, når du går på trapperne, især hvis du betræder det nylakerede træværk i strømpesokker - jeg taler af erfaring (av min arm, av min ryg og av mit højre ben).
I en opgang har man oplevet, at trappen er blevet slebet og lakeret 2 gange. Det er simpelthen fordi, at en beboer, trods afspærring af hver enkelt køkkendør med strimler, har ladet hånt om afspærringen og alligevel betrådt de nylakerede trin og det endnu ikke tørre lak med fodtøj! Omlakeringen vil blive betalt med midler fra fælleskontoen, medmindre synderen melder sig selv.
SJ Gulvservice er ikke færdig endnu og fortsætter igen mandag den 15. juni.
------------------------
Postkasserne er nu sat op i alle opgange. De mangler at blive påsat mærkater med "etage" og navneskilte. Post Danmark har beordret mere lys på opgangene i stueetagerne, så postbuddet kan aflæse navne på postkasserne. Bestyrelsen har derfor inviteret 2 elektrikere til at give tilbud på opsætning af lys, og vi afventer stadig disse tilbud.
Postkasserne må ikke tages i brug før Post Danmark har foretaget en endelig godkendelse.
08.06.09: Så er SJ Gulvservice gået i gang med trapperne. Grundet udsigterne til regn i denne uge, vil bagtrapperne blive lukket helt af, mens rengøring, slibning og lakering finder sted. Hvis man finder sin bagdør tapet til, er der en naturlig forklaring på det.
07.06.09: SJ Gulvservice har meddelt, at arbejdet påbegyndes på Frøbels Alle startende med nr. 3, nr. 5 og nr. 7. Herefter tager man fat på Ewaldsensvej nr. 8, 10 og 12. Når trapperne er lakeret har "trappemanden" følgende tip:
Trappen kan forsigtigt betrædes ca. 8 timer efter sidste lakering - meget gerne på strømpesokker. Fuld slidstyrke opnås efter 3 døgn, og efter ca. 1 uge er lakken helt færdighærdet.
Vedligeholdelse: trappen fejes og tørres af med en hårdt opvredet klud. Trapper med meget stor trafik bør genlakeres om 4-5 år. Husk at sørge for gode måtteforhold ved indgange - standser snavs, grus og småsten og forlænger lakkens levetid.
06.06.09: Slibning og lakering af bagtrapperne begynder mandag morgen den 8. juni 2009 ved 0730-tiden. SJ Gulvservice havde, som jeg skrev tidligere her på siden, planlagt at starte op lidt før end beregnet, men der kom noget i vejen. Derfor begynder man først mandag morgen med at rengøre bagtrapperne med en eddikesyre-vand-blanding. Beboerne bedes derfor selv fjerne deres måtter, sko, opbevaringskasser og andet lignende fra bagtrapperne. Dette gælder også den form for opmagasinering af diverse grill-effekter m.m., der p.t. fylder på nederste repos i flere opgange! Når rengøringen af trapperne er tilendebragt påbegyndes slibningen.
SJ Gulvservice v/Jeff Jensen har lovet at opsætte sedler på både for- og bagtrapperne med nærmere information til beboerne omkring arbejdets omfang, herunder i hvilke opgange man starter og hvilke restriktioner af bagtrapperne man kan forvente m.m.
04.06.09: Seirbox begynder mandag den 8. juni at opsætte postkasser i opgangene. Postkasserne tages dog først endeligt i brug, når Post Danmark har sagt god for dem.
27.05.09: Slibning og lakering af bagtrapperne går i gang i uge 24 - nærmere betegnet den 8. juni 2009. Der vil blive informeret yderligere her på denne side, ligesom der vil blive ophængt sedler på opslagstavlerne og på dørene til bagtrapperne. Når arbejdet står på, må bagtrapperne ikke benyttes til almindeligt brug.
30.03.09: Vi har fået ny vaskemaskine. Den gamle havde kørt siden 1988, og bestyrelsen valgte at skifte den ud inden den stod helt af. På den måde undgik vi, at den gik i stykker umiddelbart op til en højtid med flere ugers ventetid på installation af en ny vaskemaskine til følge. Den gamle vaskemaskine kunne løfte støjniveauet i vaskekælderen til DC-9 højder, hvilket skyldes meget slidte kuglelejer. Hvis du vil vide mere om den nye vaskemaskine, kan du her læse brugervejledning, produktblad og en test.
29.03.09: Bestyrelsen har foranlediget en grundig undersøgelse af tagets beskaffenhed. Arkitektfirmaet WITRAZ har udarbejdet en byggeteknisk rapport, der fremlægges på generalforsamlingen sidst i april. Læs nærmere under projekter.
24.03.09: Der skal torsdag den 26. marts 2009 foretages en inspektion af vores kloakkers tilstand, en såkaldt tv-inspektion. Dette vil bl.a. betyde, at der skal foretages opgravninger omkring kloakkerne i forhaverne ud til gaden. Arbejdet forestås af det rådgivende ingeniør firma Peter Schmidt. Læs nærmere her!
28.02.09: Vi skal have brevkasseanlæg i opgangene - det siger loven. Læs nærmere under "Projekter".
15.02.09: Frederiksberg Kommune har medio januar 2009 udsendt informationsmateriale om offentlig høring om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for åbning af skolers og institutioners udearealer - også kaldet temalokalplan nr. 158 - læs nærmere på Frederiksberg Kommunes hjemmeside ved at klikke her.
29.01.09: I denne tid kan det være en fordel at kende til de gode råde om brug af fjernvarme - læs her på Frederiksberg Forsynings hjemmeside hvorfor! Læs også om sikkerhedsforanstaltninger ved brug af gas i køkkenet m.m.
12.11.08: Hvis du har været inde på vores hjemmeside under "Ommer", vil du sikkert være enig i, at det halter en hel del med hensyn til korrekt brug af containerne til pap. De har i over 1 måned været klart overfyldte, hvilket ikke ser godt ud. Heldigvis har vores vicevært været så venlig at fjerne alle papkasserne omkring og oven på containerne, så kommunes folk kan komme til, næste gang containerne skal tømmes.
Containerne til pap vil muligvis allerede i uge 46 blive udskiftet med 2 større containere, så ovennævnte problem forhåbentligt kan undgås. Dette kræver dog, at vi alle gør en indsats og sorterer pappet ordentligt, inden det puttes i containerne.
Fold altid papkasserne sammen og husk at fjerne plastik, flamingo og andet fra papkasserne.
Hvis der er madrester eller rester fra drikkevarer på pappet, skal det smides ud som dagrenovation. Pizzabakker og mælkekartoner må derfor ikke komme i beholderne til pap.
Hvis du vil vider mere om pap-ordningen klik her for at kommet til Frederiksberg Kommunes hjemmeside.
06.11.08: Det kommer til at koste lidt mere at se TV - læs meddelelse fra YouSee!
20.09.08: Primo august 2008 blev sidste regning vedr. projekt vandrør/faldstammer sendt til betaling. Siden har BT Adm. v/Uffe Bierfelt sammen med banken været i gang med at opgøre den samlede pris og udarbejde et brev til alle ejere vedrørende finansieringen. Herunder skal det afklares, hvem der betaler selv og hvem der vil være med i et fælleslån. Vi håber meget, at dette brev vil være klar til udsendelse ultimo september eller primo oktober 2008.
28.08.08: Poul Erik Jensen har nu også fået 3/4 liter lysegrå maling til pletmaling af dørene.
23.06.08: I forbindelse med, at maling af vores hovedtrapper blev nedstemt på generalforsamlingen, så har vi nu anskaffet den mørkegrå maling, som dørkarme (og vindueskarme) på hovedtrappen er malet med, og den kan rekvireres af beboere til at pletmale deres dørkarm med, hvis nogen skulle have lyst til at gøre det selv. Det kan friske ganske meget op, da nogle karme er blevet ridsede og grimme. Hvis nogen skulle have lyst til at låne denne malebøtte, så er I velkomne til at kontakte Poul Erik, Frøbels Allé 1 ved e-mail: maling@froebelewaldsen.dk, så kan vi aftale nærmere.
05.06.08: Fælles arbejdsdag den 8. juni 2008 kl. 10:30 - ca. kl. 15:00 - ER AFLYST GRUNDET MANGLENDE TILMELDING! Kun 7 beboere (Tordenskjolds soldater) havde tilmeldt sig!
04.05.08: Ny lovkrav om HFI/HPFI-relæ - se siden "Orienteringsbreve". Følge dette link, hvis du vil vide mere om HFI/HPFI-relæ: Sikkerhedsstyrelsen.
15-08-07: Renovering og udskiftning af eget badeværelse: Bestyrelsen har erfaret, at mange beboere benytter anledningen til at få renoveret eller udskiftet deres nuværende badeværelse i forbindelse med "projekt vandrør/faldstammer". Man skal være særligt opmærksomme på, at Frederiksberg Kommune har regler og krav hertil, idet der er tale om vådrum. Alle lejlighedsejere i kommunen har pligt til at søge om tilladelse og godkendelse, når man ændrer eller udskifter eksisterende vådrum - dette er bl.a. grundet vådrumssikring i etageadskillelserne. Der henvises til Frederiksberg Kommunes hjemmeside Afdelingen for Bolig og byggeri.
Såfremt en eventuel vandskade i etageadskillelserne måtte ske, kan man ikke være sikker på, at forsikringen dækker, hvis ikke man har overholdt de regler og krav der gælder om tilladelse og godkendelse fra kommunen. Ansvaret er i så fald den pågældende lejlighedsejer.
PDF-filer vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: Link til Adobes hjemmeside

Øverst på siden