Velkommen til ejerforeningen

Frøbels Alle 1-7 / Ewaldsensvej 8-12

Velkommen til ejendommen.


Med denne velkomst vil bestyrelsen gerne give dig en række nyttige informationer om ejendommen og området.
Hvis du savner oplysninger her på hjemmesiden eller i den folder - Velkomstpakken - der uddeles til nye beboere,
hører vi gerne fra dig.
Vi håber, at du bliver glad for at bo her!

Vicevært - klik på menupunktet Vicevært til venstre her på hjemmesiden.

Bestyrelsen: Du kan finde navne på bestyrelsens medlemmer her på hjemmesiden under menuen Bestyrelsen.
Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har problemer, forslag eller lignende.

Navneskilte m.m.: Der må på postkasser og dørtelefontavlerne kun anvendes de navneskilte, der administreres af bestyrelsen. Det er ikke tilladt at opsætte private skilte mod reklamer m.m. på postkasserne.
Læs mere her!
Generalforsamlingen: (normalvedtægt for ejerforeninger - bekendtgørelse nr. 1332 af 14. december 2004 om normalvedtægt for ejerforeninger i uddrag):
§ 1: For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal.
§ 2: Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.... Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.
§ 3: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Bemærk dog, at foreningens vedtægter i pkt. 1 har en tinglyst regel, der siger, at "generalforsamlingen skal afholdes senest i april måned". Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.
§ 4: Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Stk. 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt de forslag, som bestyrelsen stiller, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Stk. 3. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.
§ 5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes almindeligvis når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Stk. 4. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.
§ 6: Ethvert medlem har stemmeret. Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil. Stk. 3. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.
§ 7: ...
§ 8: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer. Stk. 2. Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i lige år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bestyrelsesarbejde i en periode på mindst 12 uger indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling.
§ 9: Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, jf. § 3 og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Bestyrelsen udarbejder desuden vedligeholdelsesplan for ejendommen, jf. § 3 og husorden med almindelige ordensregler til godkendelse på generalforsamlingen. Stk. 4. ..... Stk. 5. .....Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Stk. 7. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i formandens forfald næstformandens stemme udslaget.

Tryk på linket (til retsinformation.dk) hvis du vil læse alle bestemmelserne i den "nye" gældende Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger.
Vedtægter: Når man som lejer flytter ind i vores ejerforening, skal både lejer og ejer være opmærksom på bestemmelserne i foreningens egne vedtægter.
Der står bl.a. i vedtægterne, at udlejning af enkelte værelser ikke må ske i et sådant omgang, at der bor flere personer i en beboelseslejlighed, end der er værelser i denne, og lejligheden må ikke få karakter af klublejlighed.
Link til foreningens vedtægter: klik her!

Håndværkere: se andet sted her på hjemmesiden under Håndværkere!

Vaskekælder: Vaskekælderen, som ligger i hjørnet under Frøbels Allé 1/Ewaldsensvej 8, kan benyttes af beboerne alle dage mellem kl. 07:00 og kl. 21:00.
Regler og vejledning for brug af vaskeriet:

Tøjtørring: Vasketøj kan hænges til tørre i gården og i et dertil indrettet rum i kælderen under Ewaldsensvej 8 - rummet ved siden af storskraldsrummet. Vi henstiller, at tøjet fjernes så snart, at det er tørt, da der ellers opstår pladsproblemer.

Fejning og trappevask af hovedtrapper foretages én gang ugentligt i perioden 1. november - 31. marts og hver 14. dag i perioden 1. april - 31. oktober således: tirsdage Frøbels Alle 1-7 og torsdage Ewaldsensvej 8-12. Beboerne bedes selv ryste deres dørmåtte (både hoved- og køkkentrapper) og anbringe den op af væggen på ovennævnte vaskedage, hvilket vil være til stor hjælp for trappevaskeren. Fejning og trappevask af køkkentrapper foretages den første uge i hver måned hele året.

Kælder og loftrum:
Hver lejlighed har stillet et kælderrum og et loftrum til rådighed. Der er på alle dørene anbragt skilte, der henviser til respektive lejligheder. Eventuelle spørgsmål vedrørende disse rum kan rettes til bestyrelsen.

Det er tilladt at stille cykler og barnevogne på fællesarealerne, samt i kældergange. Det er ikke tilladt at stille dem i opgangene!
På grund af brandfare må intet andet end cykler og barnevogne henstå på fællesarealerne og i kældergange. Grundet brandfare må der heller ikke stå cykler, barnevogne, fodtøj, affaldssække og andre ting på trapperne og reposerne!

Forebyg brandfare - læs mere om reglerne - følg dette link til Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 184 af 6. juni 1983 om brandsikring af beboelsesbygninger opført år 1900 og senere - tryk her!